กสม. แนะ พม.เร่งรัดออกระเบียบช่วยเหลือ 'คนพิการไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ' โดยเร็ว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ เสนอกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เร่งรัดออกระเบียบช่วยเหลือ “คนพิการไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ” โดยเร็ว

แฟ้มภาพ

19 ก.ย. 2560 รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สนง.กสม.) แจ้งว่า วันนี้ (19 ก.ย.60) เมื่อเวลา 13.00 น. วัส ติงสมิตร ประธาน กสม. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ได้พิจารณาและมีมติส่งเรื่องไปให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดการออกระเบียบการช่วยเหลือคนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามความในมาตรา 19/1 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

วัส กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กสม. ได้รับการร้องเรียนจากคนพิการอัมพาตขาทั้งสองข้างคนหนึ่งได้ถูกสำนักงาน พม. จ.ปทุมธานี ปฏิเสธที่จะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้แก่ผู้ร้อง โดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร และแม้ว่าจะถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวคนพิการได้

ประธาน กสม. กล่าวว่า กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม และเมื่อพิจารณาจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ มาตรา 19/1 ได้บัญญัติว่า คนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร อาจได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากรัฐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกำหนดไว้ในระเบียบ

วัส กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชี้แจงว่า ระเบียบว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. 2556 ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการออกบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนเอาไว้ แต่กรมส่งเสริมฯ ได้พิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการที่เหมาะสมจากรัฐ โดยกำหนดไว้ในร่างระเบียบการช่วยเหลือที่ออกตามความในมาตรา 19/1 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

“ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนของคนพิการ กสม. จึงเห็นควรส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นควรเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่คนพิการในกรณีนี้และรายอื่น ๆ ด้วย” ประธาน กสม. กล่าว

                                                                          

              

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์