'กก.กระจายอำนาจ' รับข้อเสนอเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ไม่ใช่ราชการ แต่ชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง

21 ก.ย. 2560 รายงานข่าวจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า วันนี้ (21 ก.ย.60) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมได้รับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการจัดทำประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ก.ถ. เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการโอนเงินรางวัลให้กับ อปท. ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในงบปีประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป ทั้งนี้ ได้กำหนดให้จัดพิธีมอบรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันพุธที่ 27 ก.ย. 60 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการสัมมนาวิชาการ ''บริบทใหม่ของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น'' เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการอภิปรายโดยกลุ่มเป้าหมายประกอยด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการฯ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ผลสรุปของการสัมมนาว่า ประเทศไทยจะเดินหน้าได้ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm) ใหม่ไม่ใช่ส่วนราชการเป็นตัวตั้ง ต้องใช้ภาคชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง ซึ่งจะโยงไปถึงการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติให้ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้งแทน โดยต้องพัฒนาภาคประชาสังคม องค์กรภาคประชาชน และภาครัฐต้องประกันรายได้โดยออกกฎหมายร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนให้การพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น 

ทั้งนี้ รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงฝีมือ เช่น เทศพาณิชย์ กฎหมายร่วมทุนและกฎหมานอื่น ๆ ที่เปิดช่องให้ อปท. ดำเนินการได้และรัฐบาลควรเข้มงวดในการตรวจสอบท้องถิ่น โดยส่วนราชการควรลงมาสำรวจการดำเนินงานต่าง ๆ ของ อปท. และการประเมินการกระจายอำนาจควรประเมินทั้งท้องถิ่น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคที่ถ่ายโอนเงินต่อไป พร้อมทั้งทิศทางใหม่ของการกระจายอำนาจซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาประเทศในบริบทใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 หรือสังคมนวัตกรรมโดยปรับเปลี่ยนบทบาทอปท. ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ข้างหน้าด้วย

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างพระระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยได้มอบหมายคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดำเนินการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เสร็จเรียบร้อยและนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์