สวรส.หนุนข้อมูลรหัสยามาตรฐาน พัฒนาแอป 'RDU รู้เรื่องยา'

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหนุนข้อมูลวิจัย 'รายการยา-รหัสยามาตรฐาน' พร้อมจับมือ 5 หน่วยงาน พัฒนาแอปพลิเคชัน 'RDU รู้เรื่องยา' ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ใช้ยาปลอดภัย 

28 ก.ย. 2560 รายงานข่าวจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) แจ้งว่า สวรส. ร่วมขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” เพื่อสื่อสารข้อมูลยาและการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย ด้วยข้อมูลเดียว เพื่อลดความสับสน และสร้างความตระหนักในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา สวรส.มีโครงการวิจัย และกระบวนการพัฒนาระบบยา เพื่อนำไปสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผลมาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง สวรส.ยังได้มีการพัฒนาและดูแลบัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย  Thai Medicines Terminology (TMT)  ที่ใช้ในฐานข้อมูลของระบบการใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล  ช่วยให้ระบุรายการยาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เมื่อทำงานร่วมกับข้อมูลความรู้ด้านยา  จึงทำให้เกิดฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาเป็นนวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” ดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  โครงการพัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” ระหว่าง 6 หน่วยงาน  โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมลงนาม ประกอบด้วย โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) สุวัฒนา จุฬาวัฒนพล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  บุญชัย กิจสนาโยธิน ผู้จัดการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ผู้แทน ผอ.สวรส.)  และ สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ทั้งนี้ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปิยะสกล กล่าวในพิธีลงนามฯ ว่า  แอปพลิเคชั่น RDU รู้เรื่องยา ถือเป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขที่ชัดเจน โดยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปลอดภัย  ซึ่งความร่วมมือของ 6 หน่วยงานในการพัฒนาแอปพลิเคชันข้อมูลยาในครั้งนี้  จะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับนโยบายของประเทศเรื่อง Health Literacy ความรอบรู้เรื่องสุขภาพ  ซึ่งแอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยา เป็นช่องทางที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาฉลากยา  ฉลากยาเสริม  และข้อมูลการใช้ยาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

“ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 6 หน่วยงานมีบทบาทความรับผิดชอบที่สำคัญ โดยกระทรวงสาธารณสุข  เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีหน้าที่ร่วมกันพัฒนาข้อมูลยาที่เป็นมาตรฐาน  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ทำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านทาง แอปพลิเคชัน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลยาที่พัฒนาขึ้นได้อย่างสะดวก  ส่วนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ร่วมจัดทำข้อมูลและความรู้ด้านยาที่เป็นประโยชน์ เผยแพร่แก่ประชาชน” รมว.สธ. กล่าว  

บุญชัย กิจสนาโยธิน  ผู้แทน สวรส.ในการลงนามความร่วมมือฯ กล่าวว่า  สวรส. มีนโยบายชัดเจน และมีโครงการวิจัยหลายโครงการที่ช่วยขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  สำหรับโครงการพัฒนา Mobile Application RDU รู้เรื่องยา สวรส.มีส่วนร่วมด้วยการเป็นหน่วยงานที่พัฒนาและดูแลฐานข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานทีเอ็มที (Thai Medicines Terminology-TMT)  ทำให้มีการระบุรายการยาได้อย่างชัดเจน แม่นยำ  และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันด้านการบริการสุขภาพอื่นๆ  รหัสยาทีเอ็มที นอกจากจะใช้กับโปรแกรมแอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยาแล้ว  ปัจจุบันกระทรวงการคลัง ได้นำไปใช้ในระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  และระบบข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการสุขภาพของกองทุนประกันสุขภาพต่างๆ  ซึ่งมาตรฐานข้อมูลรหัสทีเอ็มที ทำให้ระบบข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้ ทำให้เกิดการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ขณะนี้ แอปพลิเคชันมีข้อมูลยากว่า 700 รายการ  อยู่ระหว่างการทดสอบความสมบูรณ์  เพื่อมอบความรู้เรื่องยาเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2561 แก่ประชาชน โดยแอปพลิเคชันนี้จะบันทึกข้อมูลยาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ ผ่าน QR Code ที่ซองยา  ประกอบด้วยข้อมูล  ชื่อโรงพยาบาล ชื่อยา วิธีการใช้ยา ข้อมูลฉลากยาเสริม ข้อมูลความปลอดภัยด้านยา  และข้อมูลอื่นๆ เช่น ข่าวสารเรื่องยา และการค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพ  ทั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ Android และ iOS ในเดือน พฤศจิกายน 2560 นี้ โดยจะเริ่มใช้ที่ รพ.ศิริราช  รพ.รามาธิบดี  รพ.ราชวิถี  รพ.วชิรพยาบาล  รพ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 10 แห่ง คือ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี  รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี  รพ.พระพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา  รพ.สระแก้ว  รพ.ระนอง  รพ.กระบี่  รพ.บุรีรัมย์  รพ.อุดรธานี  รพ.สรรสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี  และ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์