ยังไม่จบ กรรมการสิทธิฯ เตรียมแนวทางสู้หาก ประยุทธ์ ไม่ยื่นตีความ ร่างพ.ร.ป. กสม.

ประธาน กสม. เผยหลังส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อขอให้ ส่งร่าง พ.ร.ป. กสม. ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ามีข้อความขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ระบุหากไม่ส่งตีความก็มีแนวทางในการต่อสู้ต่อไป ยันเตรียมไว้อย่างชัดเจนแล้ว

28 ก.ย. 2560 รายงานข่าวระบุว่า วัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ทำหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 248 (2) ของรัฐธรรมนูญ 2560  ส่งร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ... ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพี่อวินิจฉัยว่ามีข้อความขัดหรือแย้งตามรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วนั้น จากนี้จะขอรอดูท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ ก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไร หากนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรส่ง ร่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ส่วนตัวก็มีแนวทางในการต่อสู้ต่อไป เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่ยืนยันว่ามีการเตรียมแนวทางไว้อย่างชัดเจน เตรียมพร้อมไว้แล้ว ถ้าถึงเวลาเมื่อไรก็เมื่อนั้น

สำหรับหนังสือดังล่าวที่ ปรธานกสม. ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา นั้น ระบุว่า ร่าง พ.ร.ป.กสม.มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 3 ประเด็น ดังนี้ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

1.ปัญหาการให้ กสม.พ้นจากตำแหน่งทันทีทั้งหมด (เซตซีโร่) ตามร่างมาตรา 60 โดยอ้างว่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล (หลักการปารีส) เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่ง กสม. ทั้งๆ ที่ กสม.ชุดปัจจุบันได้รับการสรรหามาโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย รวมทั้งคำสั่งและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตลอดจนได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชุดปัจจุบัน และได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งมาตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2558 การที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้เหตุผลโดยอ้างหลักการปารีสที่เป็นของต่างประเทศมาเซตซีโร่ กสม. ซึ่งไม่ถูกต้องทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเช่นนี้ เป็นการให้ความสำคัญแก่ต่างชาติจนเข้ามามีอิทธิพลอยู่เหนือแผ่นดินไทย ทั้งขัดต่อหลักนิติธรรมในส่วนของหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะของบุคคล

2. การให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาให้ กสม.พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามมาตรา 40 วรรคสาม ประกอบมาตรา 20(4) และวรรคสาม, มาตรา 21 ของ พ.ร.ป.กสม. เป็นการถอดถอน กสม. ซึ่งเป็นอำนาจของศาลฎีกาตามมาตรา 235 ของรัฐธรรมนูญ และขัดต่อพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามตามมาตรา 246 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ

และ 3.ข้อห้าม กสม.รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ของ พ.ร.ป.กสม. ห้ามเฉพาะรับจากองค์กรเอกชน(เอ็นจีโอ) แต่ไม่ได้ห้ามรับจากองค์การระหว่างประเทศ รัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ขณะเดียวกันในวรรคสอง กลับมีข้อยกเว้นให้ กสม.สามารถรับเชิญจากองค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศไปประชุมหรือสัมมนาโดยผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายให้ได้ ทั้งที่จะต้องมีข้อห้ามในวรรคหนึ่งก่อนจึงจะมีข้อยกเว้นในวรรคสองได้ อนึ่ง การมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ในร่าง พ.ร.ป.กสม. จะเป็นการตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ กสม.ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยตามมาตรา 247 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ตามขั้นตอนหลังจาก สนช.ประชุมลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ป.กสม. ตามร่างของคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายในวันที่ 14 ก.ย.แล้ว ต่อมาวันที่ 15 ก.ย. เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สนช. ได้ส่งร่าง พ.ร.ป.กสม.ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้นายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่งตามมาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญ นายกฯมีระยะเวลา 25 วันเพื่อพิจารณากรณีตามมาตรา 148 ถ้านายกฯสงสัยก็ให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธาน สนช.ทราบโดยไม่ชักช้า ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.ป.กสม.มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสําคัญ ก็ให้ร่างนั้นเป็นอันตกไป หรือถ้าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่ข้อความสำคัญ ก็ให้เฉพาะข้อความนั้นตกไป และให้นายกฯนำร่าง พ.ร.ป.กสม.ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา 81 ต่อไป 

ที่มา สำนักข่าวไทย และมติชนออนไลน์

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์