กสทช. มีมติเลือก 'พล.อ.สุกิจ' เป็นประธานกรรมการ กสทช.

ที่ประชุม กสทช. มีมติเลือก พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ กสทช. ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กสทช. 

6 ต.ค.2560 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แจ้งว่า ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า วันนี้ (6 ต.ค.60) ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ มีมติเลือก พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ กสทช. ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กสทช. แทน พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี อดีตประธาน กสทช. ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาล ตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติไว้ว่า “ ในกรณีที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กสทช. ให้กรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่เลือกกรรมการ กสทช. คนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน กรรมการ กสทช. ต่อไป” โดยกรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่ทั้ง 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่ากรรมการ กสทช. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม เข้ารับหน้าที่

สำหรับ พล.อ.สุกิจ นั้น เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 รองแม่ทัพภาคที่ 1 และ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งพิเศษเป็นราชองครักษ์พิเศษและตุลาการศาลทหารสูงสุด

ส่วนกรรมการคอื่นประกอบด้วย พ.อ.นที ศุกลรัตน์ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ผศ.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา