ปิดฉากเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

16 ต.ค. 2560 รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มีการจัด เวทีรับฟังความเห็นรายภาค ต่อ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ... (เวทีภาคธรรมยุต) โดยความร่วมมือระหว่าง สช. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ศาลายา จ.นครปฐม โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์และฆราวาสกว่า ๑๐๐ รูป/คน ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธรรมนูญฉบับนี้เข้าร่วม

พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ กล่าวว่า ความคาดหวังต่อธรรมนูญคือการนำหลักการและรายละเอียดไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งหวังว่าเจ้าคณะสงฆ์ ผู้ปกครอง รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ จะช่วยกันขยายผลเพื่อให้เกิดพื้นที่รูปธรรมแบบอย่างในระยะเริ่มต้น และขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

“ขอให้ทุกท่านใช้องค์ความรู้ตามหลักธรรมวินัยและหลักวิชาการ เป็นหลักการพื้นฐานในการให้ความคิดเห็นเพื่อทำให้ธรรมนูญมีความสมบูรณ์มากที่สุด หากทำได้เช่นนี้ ธรรมนูญจะไม่ใช่เพียงนโยบายหรือแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ หากแต่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาพระพุทธศาสนาให้ธำรงสืบไป” พระพรหมวชิรญาณ กล่าว

ก่อนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผู้แทนจาก มจร, มมร, สปสช., สสส., กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมกันชี้แจงถึงความเป็นมา บทบาทของหน่วยงาน และสาระสำคัญของธรรมนูญ

หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันออกแบบภาพพึงประสงค์ของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจสาระรายประเด็นใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย 2.ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย 3.บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม และ 4.การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

อนึ่ง การจัดเวทีรับฟังความเห็นรายภาคต่อ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. .... ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว จำนวน 4 ครั้ง โดยเริ่มจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เวทีแรก ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา, จ.ขอนแก่น, จ.แพร่ และ จ.นครศรีธรรมราช ตามลำดับ จนมาถึงการจัดเวทีรับฟังความเห็นรายภาค ต่อ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ... (เวทีภาคธรรมยุต) ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายจากทั้งหมด 5 เวที

สำหรับการดำเนินการภายหลังรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติครบทั้ง 5 เวทีแล้ว คณะกรรมการฯ จะสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงร่างธรรมนูญฯ อีกครั้ง ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยหากที่ประชุม มส. เห็นชอบ ก็จะสามารถประกาศได้ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เดือนธันวาคม 2560

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์