แก้ไขคําสั่งหัวหน้า คสช. ให้คนพิการเลือกสิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมได้

คสช. แก้ไขคำสั่งเปิดทางคนพิการเลือกใช้สิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมได้ พร้อมตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขึ้นตรงสำนักนายกฯ  

แฟ้มภาพ ประชาไท

24 ต.ค. 2560 รายงานข่าวระบุว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้ออกคำสั่งให้จัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขึ้นตรงสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่บูรณาการด้านข้อมูลของทุกกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำแล้ว จากเดิมที่ตั้งเป้าจะให้กรมทรัพยากรน้ำขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี

“ที่ประชุมยังพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.58/2559 ที่ก่อนหน้านี้เปิดโอกาสให้ผู้พิการและด้อยโอกาสสามารถทำงานได้ตามสัดส่วน ทำให้มีผู้พิการเข้าสู่ระบบการทำงานมากขึ้น และได้รับการดูแลรักษาตามระบบประกันสังคมได้ แต่ต่อมามีผู้พิการร้องเรียนว่าอยากจะสามารถเลือกได้ว่าหากเข้าทำงานในระบบบริษัทโดยทั่วไป แทนที่จะรักษาในระบบประกันสังคมอย่างเดียว แต่อยากให้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ระบบประกันสังคมหรือระบบบัตรประกันสุขภาพได้ คสช.จึงได้ปรับแก้ไขเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการเลือกการรักษาพยาบาลได้ว่าจะใช้ระบบบัตรประกันสุขภาพหรือระบบประกันสังคม” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว 

สำหรับ คําสั่งหัวหน้า คสช. 58/2559 เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม นั้นระบุว่า
       
โดยรัฐบาลตระหนักถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของคนพิการในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศ ซึ่งรัฐสมควรจัดให้คนพิการได้รับการอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยเฉพาะการรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อคนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้
       
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
       
ข้อ 1 นอกจากประโยชน์ทดแทนในฐานะผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันแล้ว ให้คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย
       
ประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
       
ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จ่ายให้แก่คนพิการตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ให้จ่ายจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กระทรวงการคลังกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
       
มิให้นำมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนประกันสังคม มาใช้บังคับการจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง
       
ข้อ 3 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนของตน หรือร่วมกันดำเนินการเพื่อให้คนพิการได้รับบริการสาธารณสุขตามคำสั่งนี้
       
ข้อ 4 ในกรณีเห็นสมควร ให้นายกรัฐมนตรีเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ข้อ 5 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
       
สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น