ประยุทธ์ ตั้ง 34 ผู้ปฏิบัติงานใน คสช.

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้ง 34 ผู้ปฏิบัติงานใน คสช.

26 ต.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช. ตามที่มีประกาศ คสช. ฉบับที่ 93/2557  ลงวันที่ 17 ก.ค. 2557 เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่ง และค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานใน คสช. แล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ คสช. ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลง การแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงานใน คสช. ตามคําสั่ง คสช. ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช. ลงวันที่ 20 ต.ค. 2559 ประกอบด้วย รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งใน คสช. จํานวน 14 ราย  ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งใน คสช. 14 ราย 

รวมทั้ง พ.อ.วินธัย สุวารี เป็น โฆษกประจํา คสช พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็น รองโฆษกประจํา คสช พล.ต.วิระ โรจนวาศ เป็น ประจํา คสช. พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น ประจํา คสช. คนันท์ ชัยชนะ เป็น ประจํา คสช. และ ณัชฐานันท์ รูปขจร เป็น ประจํา คสช.

ทั้งนี้ ตามประกาศคสช. ฉบับที่ 93/2557  เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานใน คสช.โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกําหนดอัตราตําแหน่งของผู้ปฏิบัติงานใน คสช. และกําหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว คสช. จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้มีอัตราตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานใน คสช. ดังต่อไปนี้ (1) เลขาธิการหัวหน้า คสช. จํานวน 1 อัตรา (2) ที่ปรึกษาประจําหัวหน้า คสช. จํานวน 2 อัตรา (3) รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งใน คสช. จํานวน 14 อัตรา (4) ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งใน คสช. จํานวน 14 อัตรา (5) โฆษกประจํา คสช. จํานวน 1 อัตรา (6) รองโฆษกประจํา คสช. จํานวน 1 อัตรา (7) ประจํา คสช. จํานวน 10 อัตรา
 
ข้อ 2 ให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งตามข้อ 1 ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนตามที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราตําแหน่งและเงินเดือนข้าราชการการเมืองท้ายกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง โดยเทียบตําแหน่งดังนี้ (1) เลขาธิการหัวหน้า คสช. เทียบเท่า เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2) ที่ปรึกษาประจําหัวหน้า คสช. เทียบเท่า ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (3) รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งใน คสช. เทียบเท่า รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (4) ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งใน คสช. เทียบเท่า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (5) โฆษกประจํา คสช. เทียบเท่า โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (6) รองโฆษกประจํา คสช. เทียบเท่า รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (7) ประจํา คสช. เทียบเท่า ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน้า
 
ข้อ 3 เงินค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ 1 ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์