ประยุทธ์ งัด ม.44 ทําผังเมืองใหม่ให้เข้ากับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

คําสั่งหัวหน้า คสช. กําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อันได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ดําเนินการจัดทําผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 47/2560 เรื่อง ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อันได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

คำสังดังกล่าวระบุว่า ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ตามคําสั่ง คสช. ที่ 2/2560 จัดทํานโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค และแผนการดําเนินงาน รวมทั้งกําหนดหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการ ในแต่ละกรณี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบ

เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบนโยบายและแผน แล้ว ให้ สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียด ของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้สอดคล้องกัน โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการนโยบาย ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยในระหว่างการจัดทําแผนผังดังกล่าว ไม่ให้ให้นํากฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมาใช้บังคับแก่การจัดทําแผนผังนั้น

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้ผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในส่วนที่ใช้บังคับในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอยู่ในวันก่อนวันที่ ครม. มีมติอนุมัติแผนผังนั้นเป็นอันยกเลิกไป และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการจัดทําผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนผังดังกล่าว โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี ในระหว่างที่ยังจัดทําผังเมือง ไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าแผนผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง สําหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/261/18.PDF

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์