ยก “อุทัยธานี” ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในชุมชน ดึง อปท.ตั้งกองทุนเกือบครบทั้งจังหวัด

“จังหวัดอุทัยธานี” ต้นแบบงาน “กองทุนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวหรือ LTC” 2 ปี ดึงท้องถิ่นร่วมจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเกือบครอบคลุมทั้งจังหวัด เผยปีงบประมาณ 61 มี อบต.ร่วมจัดตั้งกองทุน LTC แล้ว 60 แห่ง จาก 62 แห่ง อีก 2 แห่งเตรียมร่วมจัดตั้งกองทุนเพิ่มเติม ชี้ปัจจัยสำเร็จเกิดจากความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน ใช้กลไก “คณะทำงานขับเคลื่อนด้วยใจถึงใจ” เป็นพี่เลี้ยงหนุนท้องถิ่นเดินหน้า
 
 
5 พ.ย. 2560 นายวันชัย แข็งการเขตร สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี ที่ปรึกษาคณะทำงานพี่เลี้ยงกองทุน จ.อุทัยธานี กล่าวว่า จากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ จำเป็นต้องมีการจัดระบบการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ โดยเฉพาะผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดอุทัยธานี ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้เข้าร่วมดำเนินงานบริหารจัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมี อปท.สมัครเข้าร่วม 60 แห่ง จากจำนวน อปท.ในอุทัยธานี ทั้งสิ้น 62 แห่ง สำหรับ อปท.ที่เหลืออีก 2 แห่ง เตรียมที่จะเข้าร่วมเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้อุทัยธานีเป็นจังหวัดแรกของประเทศที่ อปท.เข้าร่วมดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงครบทุกแห่ง
 
นายวันชัย กล่าวต่อว่า ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจาก อปท.ในอุทัยธานีมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ นอกจากการสนับสนุนโดย สปสช.ที่ได้จัดสรรงบภายใต้กองทุน LTC จำนวน 5,000 บาท/ราย/ปี ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดแล้ว อปท.ในอุทัยธานียังได้ร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานพี่เลี้ยงกองทุน จ.อุทัยธานีเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนกองทุน LTC ขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีตัวแทน อปท.และหน่วยงานสาธารณสุขทั้งระดับอำเภอและจังหวัด เป็นทีมสนับสนุนการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้กับ อปท.ในพื้นที่ การวางกลไกติดตาม กระตุ้น และให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายและขยายการบริการดูแลผู้สูงอายุที่พึ่งพิงอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปี  
 
นางสาวทยากร ทองคำดี ปลัด อบต.ดงขวาง เลขานุการคณะทำงานฯ กล่าวว่า ในยุคเริ่มต้นของการทำงาน LTC จ.อุทัยธานี มีรูปแบบการดำเนินงาน LTC ให้ศึกษาน้อยมาก เนื่องจากมี อปท.ที่ทำในเรื่องนี้ไม่มาก ทำให้ อปท.และผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager: CM) ในอุทัยธานีต่างมีความกังวลและไม่กล้าขับเคลื่อนงาน LTC ทำให้ผู้สูงอายุที่พึ่งพิงต้องเสียโอกาสที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบที่ดี คณะทำงานฯ จึงได้ร่วมปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค อาทิ การจัดทำแบบฟอร์มธุรการเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน นอกจากนี้ยังพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วย การจัด “เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สนใจและดำเนินงานกองทุน LTC” โดยแต่ละ อปท.ต่างหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ สิ่งใดที่เป็นข้อสงสัยก็ซักถามกันในเวทีโดยมี สปสช.เป็นที่ปรึกษาสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นทาง Online จนเกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุน LTC อย่างจริงจัง
 
นางสาวทยากร กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นยังได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) จากความร่วมมือร่วมใจนี้ยังได้เกิด “กองทุนบุญ CG และ CM” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
 
ด้าน นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ สปสช.ได้รับมอบจากรัฐบาลเพื่อดำเนินการเชิงรุกจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชน ร่วมกับ อปท. ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 จำนวน 600 ล้านบาท เป็น 900 ล้านบาทในปี 2560 และปี 2561 เพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาท โดย สปสช.เน้นทำงานร่วมกับ อปท.และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีถือเป็นต้นแบบหนึ่งในการขับเคลื่อนกองทุน LTC ที่ประสบความสำเร็จ มีการดำเนินงานผ่านกลไกคณะทำงานเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานกองทุน LTC ได้อย่างมีประสิทธิผล จึงนับเป็นแบบอย่างการดำเนินงานเพื่อขยายไปจังหวัดอื่นต่อไป

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์