สกว.เปิดเวทีสัญจรระดมสมองทำแผนยุทธศาสตร์ สานพลังวิจัย-นวัตกรรมเปลี่ยนประเทศ

สกว.เปิดเวทีสัญจรพบประชาคมวิจัย ประเดิมภาคกลางที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินสายภูมิภาคต่าง ๆ หวังระดมสมองประชาคมวิจัยสานพลังการวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใน 20 ปี

15 พ.ย. 2560 รายงานข่าวจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แจ้งว่า สกว. จัดการประชุม สัญจรพบประชาคมวิจัย: ภาคกลาง โดยมี ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานเปิด ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ สกว. ประจำปี 2560-2564 ให้ประชาคมเครือข่ายวิจัยของ สกว. รับทราบ รวมถึงเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก่อนนำไปปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการในภาพรวมของประชาคมวิจัยและของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์สานพลังการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใน 20 ปี

รายงานข่าวจาก สกว. ระบุด้วยว่า สกว.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการทุนวิจัย และการบริหารองค์กรเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การิวจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยขับเคลื่อนผ่าน 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ (1) สนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาในประเทศสำคัญ มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ก้าวนำการเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างนโยบายและต้นแบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2) สร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือข่ายและองค์กรวิจัยในทุกระดับให้เข้มแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ (3) สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ร่วมในการปฏิรูประบบวิจัย บูรณาการกับหน่วยงานบริหารงานวิจัยและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยในทุกภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยบริหารงานวิจัยนานาชาติ (4) บริหารจัดการผลงานวิจัยให้นำไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคมจนเกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย (5) พัฒนาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ผู้อำนวยการ สกว. ระบุว่าการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ได้เปิดให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนได้มีส่วนร่วม และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายฯ และคณะกรรมการประเมินผลฯ ผู้บริหาร และพนักงาน สกว. เพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์และตอบสนองต่อการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ซึ่ง สกว.จะจัดเวทีในทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งจะทำให้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้บรรลุวัตถุประสงค์และได้รับความร่วมมือจากประชาคมวิจัยทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้จะถือเป็นโอกาสดีในการแนะนำโครงการใหม่ ๆ ของ สกว. ในการแนะนำโครงการใหม่ ๆ โครงการสำคัญ และภาพรวมของนโยบายการดำเนินงานในระยะ 5 ปีของ สกว. ตลอดจนช่องทางการดำเนินงาน รวมถึงพบปะพูดคุยรับกับประชาคมวิจัยเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร เพื่อประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและนักวิจัย อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศต่อไป

ทั้งนี้นวัตกรรมการบริหารจัดการทุนวิจัยใหม่ของ สกว. คือ แผนงานวิจัยสำคัญ (TRF Flagship Research Program: TRP) ที่มุ่งหวังผลกระทบระดับชาติ อาทิ การสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน, จังหวัด 4.0 ออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด, ท่องเที่ยว 4.0 พัฒนาการท่องเที่ยวของไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้ใช้ประโยชน์ที่เป็นผู้ประกอบการและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งภาครัฐ สังคม เอกชน อุตสาหกรรม เป็นต้น

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์