สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ นำภาษีสรรพสามิต 2% ใส่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อย

สนช.เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ เป็นกฎหมาย นำเงินจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบ 2% มาให้เบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น พร้อมยืนยันไม่มีการยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุตามที่เป็นข่าว


แฟ้มภาพ

16 พ.ย. 2560  วันนี้ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมี สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม มีมติประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 181 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 6 เสียง

พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม ประธานกรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายนี้มี 6 มาตรา และกรรมาธิการขอแก้ไข 2 มาตรา สาระสำคัญปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุให้มีความสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันมากขึ้น เพิ่มบทบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มาของเงินกองทุนเพื่อให้รวมถึงเงินบำรุงกองทุนที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ โดยให้เรียกเก็บเงินบำรุงกองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของภาษีที่เก็บเพื่อนำส่งเข้ากองทุน

“ให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้นและทั่วถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้กระทรวงการคลัง รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินงานเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชนทราบว่าการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีนี้ เป็นการมุ่งจ่ายเพิ่มเติมเฉพาะให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเท่านั้น” พล.ร.อ.พลวัฒน์ กล่าว

พล.ร.อ.พลวัฒน์ กล่าวด้วยว่า กระแสข่าวที่ว่าจะมีการยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุนั้น ไม่เป็นความจริง ซึ่งหลักจากนี้จะสั่งการให้กระทรวงการคลัง รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้เพื่อสร้างการรับรู้และความชัดเจนให้กับประชาชน

 

ที่มา : เว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา และสำนักข่าวไทย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์