โปรดเกล้าฯ ตั้ง พล.อ.หญิง สุทิดา เป็น รอง ผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

14 ธ.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ทีผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง จํานวน 1 ราย ดังนี้ พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ตําแหน่ง รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตรา น.9) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พล.อ.พิเศษ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 10 ธ.ค. พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน