“ธรรมาเทวาธิปไตย”: ระบบคุณค่าและประชาธิปไตยฉบับ​ “คนดี” | วรรณวิภางค์-อภิชาต-อนุสรณ์ [คลิป]

คลิปจากการสัมมนาสาธารณะ “การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน  “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” 15 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การนำเสนอช่วงที่ 4 “ธรรมาเทวาธิปไตย”: ระบบคุณค่าและประชาธิปไตยฉบับ​ “คนดี” แบ่งการนำเสนอหัวข้อย่อยเป็น 1) "ทัศนคติและการให้คุณค่าทางสังคม และการเมืองของคนกรุงเทพฯ" โดย วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2) ประชาธิปไตยฉบับ "คนดี" โดยอภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ให้ความเห็นโดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"ทัศนคติและการให้คุณค่าทางสังคม และการเมืองของคนกรุงเทพฯ" โดย วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์

ประชาธิปไตยฉบับ "คนดี" โดยอภิชาต สถิตนิรามัย และอนุสรณ์ อุณโณ 

ให้ความเห็นโดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร และเกษียร เตชะพีระ