เปิดของขวัญ? ครม.อนุมัติกว่า 100 โครงการ-กิจกรรม

ตั้งแต่สวดมนต์ข้ามปี ลดค่าครองชีพ ตะลุยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของขวัญเด็กแรกเกิด ชลประทานขนาดเล็ก ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรฯ - ธอส. จ่ายเงินจำนวน 1,000 บ. ให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีประวัติผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือน ที่ไม่เป็น NPLs จนถึงกระทรวงแรงงาน ส่งความสุขปี 2561 “9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ”  ฯลฯ

ภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงผลภายหลังการประชุม ครม. (ที่มาของภาพ: เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล)

26 ธ.ค. 2560 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า วันนี้ เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุม ครม. ซึ่งมีการรับทราบและอนุมัติมาตรการสำคัญที่น่าสนใจคือ โครงการต่างๆ ในช่วงปีใหม่ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

กล่องที่ 1 ของขวัญปีใหม่ 85 โครงการ/กิจกรรม 

ครม. มีมติรับทราบโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนประจำปี 2561 รวม 85 โครงการ/กิจกรรม โดยจำแนกตามสาระสำคัญได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. โครงการ/กิจกรรมสำหรับเทศกาลปีใหม่ เช่น กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา (กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ กิจกรรม “ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 ราชกาล”) กิจกรรมการจัดการแสดงเนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบ Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน เป็นต้น

2. โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการลดค่าครองชีพและลดรายจ่าย 2.1 การจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เช่น กิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และกิจกรรมรณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งความสุขแบบไทยเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นต้น 2.2 การช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร เช่น โครงการ Application สุดล้ำเพื่อเกษตรกรไทย ยุค 4.0 โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ด้านการเกษตรครอบคลุม 76 จังหวัด การบริการขนส่งข้าว เพื่อช่วยเหลือชาวนาและขนส่งสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปในอัตราพิเศษ  2.3 การลดรายจ่ายและค่าครองชีพด้านอื่น เช่น สถานธนานุบาลท้องถิ่นทั่วไทย มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน การลดค่าใช้จ่ายหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม การประนอมข้อพิพาทให้กับประชาชน เป็นต้น

3. โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ 3.1 การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม night at maya city เปิดเมืองมายาในช่วงกลางคืนโดยนำชมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และออกร้านจำหน่ายสินค้า กิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี และกิจกรรมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เป็นต้น 3.2 การบริการต่าง ๆ เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ โดยติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายการให้บริการงานยุติธรรมผ่านระบบเทคโนโลยี ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ “แอปอุตุ” แอปเพื่อการพยากรณ์อากาศ เป็นต้น

4. โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  4.1 การพัฒนาคน เช่น กิจกรรมตะลุยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รับปีใหม่ 2561 โดยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ  จังหวัดปทุมธานี การจัดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านนวัตกรรม โดยนำเสนอผลงาน แนวคิด และความสำเร็จของผู้นำด้านนวัตกรรมที่หลากหลายสาขาอาชีพในประเทศไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่สาธารณชน เป็นต้น 4.2 การจัดระเบียบและพัฒนาสังคม เช่น โครงการตลาดประชารัฐ : สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โครงการปีใหม่ปลอดภัย คนไทยปลอดทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ โดยจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น 4.3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการของขวัญปีใหม่ ประชาปลอดภัย บรรเทาอุทกภัยด้วยผังลุ่มน้ำ โดยดำเนินการวางผังลุ่มน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” เป็นต้น

กล่องที่ 2 ของขวัญ 16 โครงการ/กิจกรรมของ 4 กระทรวง

ครม. ยังมีติรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนประจำปี 2561 รวม 16 โครงการ/กิจกรรมของ 4 กระทรวง ดังนี้

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มี 9 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  1.1 ของขวัญเด็กแรกเกิด (โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน) 1.2 แอปพลิเคชันครอบครัว (โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)  1.3 Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน/สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม (โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 1.4 ผู้สูงอายุอายุยืน......เยาว์ (โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ) 1.5 เปิดศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง (โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 1.6 1300 โทรสุขทั่วไทย ยิ้มไกลทั่วโลก (โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ) 1.7 ลด แลก แจก แถม (โดยการเคหะแห่งชาติ)  1.8 มอบบ้านพอเพียงชนบท 2,561 หลัง [โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)] และ 1.9 ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (โดยสำนักงานธนานุเคราะห์)

2. กระทรวงพลังงาน (พน.) จัดทำกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ปีใหม่ ข้าวใหม่...อิ่มท้อง อิ่มใจช่วยชาวนา”

3. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มี 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  3.1 การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi – Speed Internet) สำหรับสถานศึกษา 3.2 กิจกรรมอาชีวะอาสา 3.3 โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

4. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มี 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 4.1 การพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One day surgery : ODS) 4.2 การพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) “RDU รู้เรื่องยา”4.3 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์ส (Samunprai First) “ครบเครื่องเรื่องสมุนไพรไทยในแอปเดียว”

กล่องที่ 3 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครม. รับทราบ โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เสนอ โดยมีสาระสำคัญของเรื่องคือ กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรและประชาชน โดยจัดทำโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้

1) “มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง” จำนวน 7 หน่วยงาน รวม 10 กิจกรรม เช่น โครงการชลประทานขนาดเล็ก ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหม่ (ข้าว ประมง) โครงการโคบาลสร้างอาชีพ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561/โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ/โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560 - 2561 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน แจกปัจจัยการผลิต (ศูนย์หม่อนไหมฯ 21 ศูนย์) เป็นต้น

2) “เพิ่มพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าเกษตรไทยคุณภาพดีในราคาพิเศษ” จำนวน 8 หน่วยงาน รวม 23 แห่ง เช่น สินค้าปศุสัตว์ราคาถูก (ปศ.) ผลิตภัณฑ์จากยางพารา (กยท.) เทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้ไทย (อตก.) ตลาดสีเขียว (ผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า OTOP) (อสค.) ตลาดเกษตรกร ตลาดนัดชาวดอย เทศกาลชิมชาและกาแฟ และวัฒนธรรมชนเผ่าดอยแม่สลอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สวพส.) การจัดกระเช้า/ชุดของขวัญ จากสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสินค้าประมง NON - IUU (กสส. มกอช. อตก. อสป.) เป็นต้น

3) “ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” (29 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561)  3.1) เปิดสถานที่ราชการให้ประชาชนเข้าชม (ศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และให้ความรู้ด้านการเกษตร) รวม 97 แห่ง เช่น ศูนย์ข้าว (กข.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร (ขป.) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านปศุสัตว์ (ปศ.) ชวนเที่ยวไทยตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 (สถานีเรดาห์ฝนหลวง) (ฝล.) ชิมหม่อน ชมไหม สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม (มม.) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จังหวัดราชบุรี) (พด.) (ดอยผาหม่น/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด) (กสก.) โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร) (กวก.) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สวพส.) เป็นต้น

3.2) เปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ไม่คิดค่าบริการ รวม 11 แห่ง เช่น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ/พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (ปม.) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (สปก.) ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค (อสค.) และพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (พกฉ.) เป็นต้น และ 3.3) ศูนย์บริการเฉพาะปีใหม่/จิตอาสา รวม 342 จุด (กข. 20 จุด/ชป. 133 จุด/ กตส. 77 จุด/ปม. 27 จุด/ปศ. 23 จุด/กวก. 32 จุด/สศก. 12จุด/อสค. 1 จุด และ กยท. 17 จุด) ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561

กล่องที่ 4 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

ครม. รับทราบและเห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ ดังนี้ 1. รับทราบโครงการเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน  1.1 โครงการของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะจ่ายเงินจำนวน 1,000 บาท ให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีประวัติผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือน ที่ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) และมีวงเงินกู้รวมวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยต้องเป็นผู้กู้ที่มีการชำระเงินงวดของเดือนธันวาคม 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 2560 ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับของขวัญจำนวนประมาณ 165,107 ราย และ 1.2 โครงการชำระดีมีคืนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าร้อยละ 30 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระในช่วงวันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 สำหรับลูกค้าที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2560 ไม่เกิน 300,000 บาท โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญเป็นเกษตรกรจำนวน 2.3 ล้านราย

2. รับทราบโครงการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อยทั่วไป และบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนและมีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดถึง 40 ปี รวมทั้งมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ไม่เกินวันที่ 28 ธ.ค. 2561 หรือเมื่อธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อเต็มวงเงินโครงการแล้ว โดยมีรายละเอียดโครงการสรุปได้ ดังนี้

2.1 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อย วงเงินโครงการรวม 30,000 ล้านบาท วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก ร้อยละ 2.75 ต่อปี กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และร้อยละ 3.00 ต่อปี สำหรับกรณีวงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท 2.2 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) สำหรับบุคลากรภาครัฐตามที่ธนาคารกำหนด วงเงินโครงการรวม 30,000 ล้านบาท ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก ร้อยละ MRR-3.75 ต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี) และ 2.3 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงบุคลากรภาครัฐตามที่ธนาคารกำหนด ที่มีภูมิลำเนาหรือมีความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี วงเงินโครงการรวม 1,000 ล้านบาท วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับ ผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ใน 5 ปีแรก อยู่ที่ 2.50 ต่อปี

3. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดย ธอส.และ ธ.ก.ส. ดังนี้  3.1 ขอแยกบัญชีโครงการตามข้อ 1 และ 2 เป็น PSA เพื่อนำผลกระทบรายได้และค่าใช้จ่ายมาปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงให้นำส่วนดังกล่าวบวกกลับเป็นกำไรสุทธิเพื่อคำนวณโบนัสพนักงาน และ 3.2 สำหรับโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. ตามข้อ 2.1 และ 2.3 ขอไม่นับรวม NPLs ที่เกิดจากการดำเนินโครงการเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ ธอส. สำหรับกรณีที่ NPLs ภายใต้โครงการดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วน NPLs ของ ธอส. สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม

กล่องที่ 5 กระทรวงแรงงาน 9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ

ครม. มติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน ส่งความสุขปี 2561 “9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” สำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานมอบให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไป โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ชื่นชอบ ช่างแรงงาน โดยให้บริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริการจุดพักรถ พร้อมให้บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า จำนวน 77 แห่ง บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2561

2. ชื่นชม ช่างประชารัฐ โดยจัดบริการช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ เดินสายไฟฟ้า ซ่อมประปา ล้างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีราคาถูก คุณภาพไว้ใจได้ มีความเต็มใจให้บริการ ด้วยมาตรฐานกระทรวงแรงงาน

3. ชื่นมื่น มีงานทำ โดยการจัดคู่คนให้ตรงงาน จัดหางานให้ตรงใจ จำนวนประมาณ 70,000 อัตรา เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ รวมทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ ได้ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี โดยมีตำแหน่งงานรองรับการทำงานของผู้สูงอายุ จำนวน 2,500 อัตรา

4. ชื่นบาน บ้านประชารัฐ โดยให้ผู้ประกันตนกู้ยืมเงินซื้อบ้านในโครงการบ้านประชารัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 คงที่ 3 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย โดยมีวงเงินที่จัดสรรให้ธนาคารฯ ดำเนินการ จำนวน 5,000 ล้านบาท

5. ชื่นใจ ค่าเลี้ยงดูบุตร โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร อายุไม่เกิน 6 ปี จากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาทต่อคนต่อเดือน ได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน ซึ่งมีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ดังกล่าว จำนวน 1,200,000 คน

6. ชื่นจิต สิทธิผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนแบบสมัครใจ ตามมาตรา 40 จำนวน 2,400,000 คน ที่จ่ายเงินสมทบในอัตรา 70 บาท และ 100 บาทต่อเดือน จะได้รับการเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อนอนพักรักษาตัวจากวันละ 200 บาท เป็น 300 บาท กรณีเสียชีวิตรับเพิ่มเงินสงเคราะห์อีก 3,000 บาท และเพิ่มทางเลือกใหม่จ่ายเงินสมทบเพียง 300 บาทต่อเดือน ได้สิทธิประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 200 บาท ถึง 300 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี หากทุพพลภาพรับเงินเดือนละ 500 บาท ถึง 1,000 บาทตลอดชีวิต กรณีเสียชีวิตรับเงินค่าทำศพ 40,000 บาท รับเงินสงเคราะห์บุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่เกินคราวละ 2 คน รับบำเหน็จชราภาพ 150 บาทต่อเดือน เมื่ออายุ 60 ปี

7. ชื่นสุข เรียกรับสิทธิ เพิ่มช่องทางเรียกรับสิทธิแรงงาน โดยให้บริการลูกจ้างยื่นคำร้องออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.labour.go.th  เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และฮอตไลน์กระทรวงแรงงาน 1506

8. ชื่นชีวา ไร้โรคหน้าจอ โดยมอบ Application เพื่อรู้เท่าทันออฟฟิศซินโดรม โดยสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรม ส่งเสริมให้คนในองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและท่าทางการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม

9. ชื่นตา อาสาแรงงาน เพื่อให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทำหน้าที่สื่อกลางในการให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน และสร้างความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งตำแหน่งงานว่างเพื่อการมีงานทำ จากเดิมที่มีอยู่กว่า 7,200 คน ทุกจังหวัด โดยเพิ่มให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ 50 เขต อีก 253 คน

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์