23 องค์กรภาคประชาชนเสนอ ปลดอาวุธ คสช. ล่าหมื่นรายชื่อ ทวงคืนสถานการณ์ปกติ

เครือข่ายภาคประชาชน 23 องค์กร จับมือเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. 35 ฉบับ เตรียมล่าหนึ่งหมื่นรายชื่อ พร้อมประกาศทวงคืนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภาพจาก iLaw

คลิปช่วงแถลงข่าวเปิดตัวการเข้าชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10,000 คน เสนอร่างพระราชบัญญัติ "ยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. และ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)"

15 ม.ค. 2561 เวลา 09.30 น. ที่ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 23 องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเข้าชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง 10,000 คน เสนอร่างพระราชบัญญัติ "ยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)" เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรที่จะได้มาจากการเลือกตั้งพิจารณาผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.รวม 35 ฉบับ ซึ่งซึ่งทางเครือข่ายเห็นว่ามีเนื้อหาจำกัดขัดต่อหลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างร้ายแรง โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายต่างๆและประชาชนทั่วไปร่วมงานประมาณ 150 คน (สามารถเข้าเสนอชื่อออนไลน์ได้ที่นี่)

 

โดยวันนี้ตัวแทน 23 องค์กรเครือข่ายดีรวมกันอ่านแถลงการณ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

นับถึงเดือนมกราคม 2561 ก็เป็นเวลา 3 ปี 8 เดือนแล้ว ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอำนาจตลอดช่วงเวลาดังกล่าว คสช. อ้างความชอบธรรมจากสถานการณ์ไม่ปกติทางการเมือง ใช้อำนาจพิเศษออกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวม 533 ฉบับ โดยมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 รับรองให้ประกาศและคำสั่งทั้งหมดมีสถานะเป็นกฎหมายและจะมีผลบังคับใช้เรื่อยไป จนกว่าจะมีการออกพระราชบัญญัติมายกเลิก

ในบรรดาประกาศและคำสั่ง คสช. และคำสั่งหัว คสช. ทั้ง 533 ฉบับ มีอย่างน้อย 35 ฉบับที่มีเนื้อหาในทางละเมิดสิทธิเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิชุมชนของประชาชน รวมทั้งจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างร้ายแรง

ตัวอย่างเช่น คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ที่ให้อำนาจทหารเรียกตัวประชาชนมารายงานตัวและควบคุมในสถานที่ปิดลับโดยไม่ตั้งข้อกล่าวเป็นเวลา 7 วัน พร้อมยกเว้นความรับผิดให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งห้ามปราชนชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป, ประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 ที่กำหนดให้คดีบางคดีของพลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร, ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 ที่จำกัดแนวทางการนำเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชน, การดำเนินนโยบาย “ทวงคืนผืนป่า” ตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557 และ 66/2557 ทำให้มีผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีไปแล้วหลายพันคน เป็นต้น

ในปี 2560 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งรับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ทั้งสิทธิในการบวนการยุติธรรม เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพของสื่อมวลชน และสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนการดำเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเอาไว้ด้วย ประกาศและคำสั่งของ คสช. เหล่านี้จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่รัฐกลับยังอ้างอิงและบังคับใช้ประกาศและคำสั่งเหล่านี้มาโดยตลอด

ในปี 2561 เป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินหน้าตาม “โรดแมป” ของรัฐธรรมนูญ เพื่อไปสู่การเลือกตั้งลาประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่หากประกาศและคำสั่งของ คสช. เหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นภายใต้กลไกต่างๆ ของทหารย่อมไม่อาจจะเป็นการเลือกตั้งที่เป็นธรรม การตัดสินใจออกกฎหมายและนโยบายต่างๆ จะยังคงทำโยย คสช. แต่เพียงผู้เดียว ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งภายหลังการเลือกตั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะยังถูกเจ้าหน้าที่ละเมิดได้โดยอำเภอในต่อไป และย่อมไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการพาประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

เครือข่ายภาคประชาชนอย่างน้อย 23 เครือข่าย ซึ่งได้รับผลกระทบจากประกาศและคำสั่งของ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. เหล่านี้ จึงเห็นควรเสนอให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งของ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ในเบื้อต้น 35 ฉบับ

เครือข่ายภาคประชาชน จึงพร้อมกันใช้สิทธิตามมาตรา 133 (3) ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ เพื่อเตรียมเสนอ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)” ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพ่อพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหาย ยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ทั้ง 35 ฉบับ เพื่อ “ปลดอาวุธ คสข. ทวงคืนสถานการณ์ปกติ”

สำหรับองค์กรภาคประชาชนที่ร่วมลงแถลงการณ์ครั้งนี้ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

2. เครือข่ายหลักประกันสุขภาพ

3. เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ

4. เครือข่ายแรงงาน

5. เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

6. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

7. เครือข่ายผู้บริโภค

8. เครือข่ายประชนผู้เป็นเจ้าของแร่

9. เครือข่ายเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ  

10. เครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

11. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

12. เครือข่ายสลัมสี่ภาค (ทุกภาค)

13. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

14. เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (คอป.)

15. ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ

16. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

17. สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ

18. สมัชชาคนจน

19. ขบวนการอีสานใหม่

20. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move)

21. ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)

22. กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG)

23. กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch Thai)

 

สำหรับ ประกาศและคำสั่ง คสช. และ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ได้มีการเสนอให้ยกเลิกประกอบด้วย 

1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 7/2557

2. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 12/2557

3. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 17/2557

4. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 25/2557 (เฉพาะ)

5. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 26/2557

6. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 29/2557

7. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 37/2557

8. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 38/2557

9. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 39/2557

10. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 40/2557

11. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 41/2557

12. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 43/2557

13. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 49/2557

14. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 50/2557

15. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 57/2557

16. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 97/2557

17. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 103/2557

18. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 64/2557

19. คำสั่งงคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 66/2557

20. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 72/2557

21. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 109/2557

22. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 3/2558

23. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 4/2558

24. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 5/2558

25. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 17/2558

26. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 3/2559

27. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 4/2559

28. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 9/2559

29. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 13/2559

30. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 55/2559

31. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2559

32. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 5/2560

33. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 31/2560

34. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 46/2560

35. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 47/2560

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์