สปสช. ประกาศเจตจำนงสุจริตบริหารหลักประกันสุขภาพ

สปสช.ประกาศ 'เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ' มุ่งมั่นทำงานต่อเนื่อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เผยเป็นปัจจัยหลักส่งผล 15 ปี กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ทีผ่านมา รายงานข่าวแจ้งว่า นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีพันธกิจสำคัญในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชนไทยกว่า 48 ล้านคน ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล ด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง แต่ในด้านการบริหารจัดการยังเป็นที่ยอมรับจากในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนปรากฎผลงานเป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ในการบริหารกองทุนที่ยังเดินหน้าต่อไป สปสช. จึงได้ออกประกาศเรื่อง “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ” เพื่อเน้นย้ำว่า “สปสช.จะบริหารงานหลักประกันสุขภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ และมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นหลัก” นับเป็นนโยบายสำคัญที่บุคลากรในองค์กรต้องยึดถือและปฏิบัติตาม

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานของ สปสช. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ สปสช.ได้รับรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง ในปี 2551-2559 และได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศในปี 2556 และ 2559, รางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง สปสช.ได้ที่ 1 ในส่วนของหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นอกจากนี้จากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 โดย ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากหน่วยงานองค์การมหาชนที่เข้าร่วมรับการประเมิน 52 องค์กร สปสช.มีคะแนนอยู่ในอันดับ 7 มีคะแนนรวมสูงถึงร้อยละ 92.77 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก

“รางวัลที่ สปสช.ได้รับมอบที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน สปสช.ที่ดำเนินไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสูงสุด และเพื่อย้ำเจตนาในการบริหารงานของ สปสช. จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการทำงาน โดยยึดประโยชน์เพื่อประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด” เลขาธิการ สปสช. กล่าว   

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์