Skip to main content
sharethis

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ จำนวน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 16 สาขาอาชีพ

 

13 ก.พ.2561 วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และภายหลังการประชุม เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลรายงานผลการประชุม โดย ครม. มีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 ต.ค. 2560 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ

ดังนี้ 1. การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคี พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ 5 คนเท่ากัน โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนี้มุ่งที่จะคุ้มครองลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างมีการพัฒนาฝีมือแรงงานและมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น  เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 2. คณะกรรมการค่าจ้างได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จำนวน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาและจัดทำร่างอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 16 สาขาอาชีพ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 19 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จำนวน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 16 สาขาอาชีพ โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนี้

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม 16 สาขาอาชีพ

กลุ่มอุตสาหกรรม / สาขาอาชีพ

ระดับ 1

ช่วงห่าง

ระดับ 2

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

(1) พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้า

480

100

580

(2) พนักงานปรุงแต่งน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace)

500

100

600

(3) พนักงานหล่อเหล็ก

460

100

560

(4) พนักงานควบคุมการอบเหล็ก

440

100

540

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

(5) ช่างเทคนิคเครื่องฉีกพลาสติก

380

70

450

(6) ช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสติก

380

70

450

(7)ช่างเทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวง

380

70

450

(8) ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก

410

70

480

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

(9) พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

340

30

370

(10) พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

380

60

440

(11) พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

350

50

400

(12) ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

360

40

400

กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า

(13) พนักงานตัดวาดรองเท้า

370

35

405

(14) พนักงานอัดพื้นรองเท้า

380

40

420

(15) ช่างเย็บรองเท้า

380

40

420

(16) พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น)

360

30

390

 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net