โพลชี้ประชาชนคาดหวังพรรคการเมืองใหม่มีคุณธรรม-ซื่อสัตย์

สวนดุสิตโพลสำรวจพบประชาชน 48.30% คาดหวังพรรคการเมืองใหม่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง เป็นที่พึ่งประชาชนได้ 43.98% คาดหวังแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ทำเพื่อส่วนรวม พัฒนาประเทศ
 
 
11 มี.ค. 2561 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,083 คน ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2561 เรื่อง “ประชาชนคาดหวังอะไร ? ต่อพรรคการเมืองใหม่” ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้กลุ่มการเมืองเข้ายื่นความจำนงขอจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มการเมืองตั้งขึ้นใหม่ถึง 42 พรรค ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ทำให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นและมีความคาดหวังต่อพรรคการเมืองใหม่ว่าจะเข้ามาช่วยพัฒนาบ้านเมืองต่อไป โดยสิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ “พรรคการเมืองใหม่” คือ พบว่า ประชาชนร้อยละ 48.30 คาดหวังพรรคการเมืองใหม่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ขณะที่ร้อยละ 43.98 คาดหวังแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ทำเพื่อส่วนรวม พัฒนาประเทศ ร้อยละ 35.34 คาดหวังมีหัวหน้าพรรคและสมาชิกที่เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ นอกจากนี้ร้อยละ 31.02 คาดหวังเป็นคนรุ่นใหม่ มีนโยบายที่ดี มีแนวคิดใหม่ และร้อยละ 28.14 คาดหวังไม่สร้างความขัดแย้ง สาดโคลนกันไปมา
 
เมื่อถามว่าพรรคการเมืองใหม่จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชนร้อยละ 51.78 ระบุว่าเป็นที่พึ่งได้ โดยให้เหตุผลว่า เป็นผู้แทนของประชาชน เป็นปากเสียง น่าจะมีศักยภาพ มีความสามารถในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและนโยบายในการทำงาน และร้อยละ 48.22 ระบุว่าเป็นที่พึ่งไม่ได้ โดยให้เหตุผลว่า เป็นคนหน้าเดิม กลุ่มเดิม เป็นนอมินี ปัญหาการเมืองไทยแก้ไขได้ยาก เน้นแต่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
 
เมื่อถามว่าทำอย่างไรพรรคการเมืองใหม่จึงจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างดี พบว่า ร้อยละ 35.22 ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอย่างแรก รับฟังความเห็นความเดือดร้อน ร้อยละ 22.87 เข้าใจปัญหา แก้ปัญหาให้ตรงจุด ร้อยละ 21.86 มีผลงานให้เห็น ทำงานต่อเนื่องสม่ำเสมอ ร้อยละ 18.22 ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด เข้าถึงประชาชน และร้อยละ 17.00 ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้