ประกาศใช้ รธน. ได้ 1 ปีแต่ คสช. ยังใช้อำนาจตาม ม.44 ใน รธน.ชั่วคราว 57 อีก 34 ครั้ง

รวมคำสั่งหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 มีทั้งหมด 34 ฉบับและอาจมีเพิ่มอีก จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับตำแหน่ง แม้คำสั่งจะขัดรัฐธรรมนูญ แต่ก็เขียนนิรโทษกรรมให้ตัวเองเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 6 เมษายน เมื่อปีก่อน (2560) นอกจากจะเป็นวันครบรอบ 235 ปีการขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งถือเป็นวันเดียวกันกับการก่อตั้งกรุงรัตนสินทร์ ภายใต้การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นอกจากนี้วันดังกล่าวในปีที่ผ่านมายังเป็นที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ด้วย

รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ไปเมื่อปีที่แล้ว มีฐานมาจากรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 แต่หลังจากที่รัฐธรรมนูญผ่านการลงประชาติเรียบร้อยแล้วก่อนการประกาศใช้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเนื้อหาในรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนไปทั้ง 4 ครั้ง

ครั้งแรกเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงในการลงประชามติ โดยคำถามในครั้งนั้นคือ  

“ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

นั่นหมายความว่าในการลงมติให้ความเห็นชอบผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น จากเดิมให้เป็นการลงมติกันเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร แต่เมื่อคำถามพ่วงผ่านการลงประชามติเท่ากับว่า การลงมติให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะเป็นการให้ความเห็นของรัฐสภาซึ่งรวมวุฒิสภาเข้าไปด้วย ทั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกจะมีทั้ง 250 คน ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายจะมาจากการให้ความเห็นชอบของ คสช.

ต่อมาการแก้ไขในครั้งที่ 2 เป็นการแก้ไขให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีตัดสินให้วุฒิสภา 250 คน สามารถร่วมเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้

ระหว่างบรรทัด-อ่านอย่างไรก็ไม่เจอ: ย้อนรอยคำถามพ่วงประชามติ

การแก้ไขครั้งที่ 3 เป็นการแก้ไขคำปรารภให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลัง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต และสุดท้ายการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เป็นการแก้ไขตามการพระราชทานข้อสังเกตของ รัชกาลที่ 10

รัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านการลงประชามติ เรื่องพระราชอำนาจ

รัฐธรรมนูญ 2560 แก้ 8 มาตราจากร่างฯประชามติ-ตัดองค์กรแก้วิกฤต-เพิ่มส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ

อย่างไรก็ตามหลังจากที่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้ไปแล้วในทางหลักการรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ย่อมสิ้นสภาพไปโดยปริยาย แต่ในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 265 กำหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงดำรงอยู่ต่อไป และยังคงมีอำนาจตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับตำแหน่งหลังจากมีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ขณะที่มาตรา 279 ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันระบุว่า บรรดาการกระทำการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญ 2557 จะชอบด้วยด้วยธรรมนูญ 2560 ทุกประการ

นั่นเท่ากับว่าเมื่อมีการออกคำสั่งใดๆ ที่เป็นการขัดกันกับรัฐธรรมนูญ 2560 คำสั่งนั้นๆ จะได้รับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในทันที

1 ปี รัฐธรรมนูญ 2560 1 ปี รัฐธรรมนูญคู่

ประชาไทสำรวจการออกคำสั่งของหัวหน้า คสช.ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 พบว่ามีการออกคำสั่งทั้งหมด 34 ครั้ง รวมกับการประกาศคำสั่งเพื่อแก้ไขคำผิด  และแก้ไขความคลาดเคลื่อน อีก 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 36 ครั้ง ดังนี้

คำสั่ง 24/2560 เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560

แก้คำผิด คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

คำสั่ง 25/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560

คำสั่ง 26/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

คำสั่ง 27/2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสั่ง 28/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

คำสั่ง 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

คำสั่ง 30/2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา

คำสั่ง 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

คำสั่ง 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ

คำสั่ง 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

คำสั่ง 34/2560 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 105/2557

คำสั่ง 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9

คำสั่ง 36/2560 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนราชการ

คำสั่ง 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา

คำสั่ง 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำสั่ง 39/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 10

คำสั่ง 40/2560 เรื่อง มาตรการรองรับเพื่อให้การดำเนินการเดินอากาศเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

คำสั่ง 41/2560 เรื่อง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คำสั่ง 42/2560 เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย

คำสั่ง 43/2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

คำสั่ง 44/2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คำสั่ง 45/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 58/2559

คำสั่ง 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คำสั่ง 47/2560 เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

คำสั่ง 48/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

คำสั่ง 49/2560 เรื่อง การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว

คำสั่ง 50/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2559

คำสั่ง 51/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

คำสั่ง 52/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

คำสั่ง 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560

คำสั่ง 54/2560 เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คำสั่ง 1/2561 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ

คำสั่ง 2/2561 เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คำสั่ง 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

คำสั่งที่ 4/2561 เรื่อง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์