Skip to main content
sharethis

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 'ปณิธาน' นั่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ 

24 เม.ย.2561  เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า วันนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จำนวน 7 คน ดังนี้

1. ภูมิ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2. กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร 3. ไพบูลย์  อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิติศาสตร์ 4. พ.ต.อ.ญาณพล   ยั่งยืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   สารสนเทศและการสื่อสาร

5. พล.อ.บรรเจิด  เทียนทองดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านโทรคมนาคม หรือดาวเทียม 6. มรกต  กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 7. รศ.ปณิธาน วัฒนายากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.2561 เป็นต้นไป

 

สำหรับ คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ตามมติ ครม. อนุมัติระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ไปเมื่อ 19 ก.ย. 2560 มีรายละเอียด 9 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1. กำหนดบทนิยามคำว่า “ไซเบอร์” “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” “หน่วยงานของรัฐ”  “หน่วยงานเอกชน” และ “คณะกรรมการ”

2. กำหนดให้มีคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง และรองประธานคนที่สอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ โดยให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ เช่น จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตามแนวทางในหมวด 2 ของร่างระเบียบฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

4. กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการมอบหมาย

5. กำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การบูรณาการและการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ การพัฒนาและการสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยการจัดทำแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติขึ้น การปกป้องด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructures) ของประเทศ เป็นต้น

6. กำหนดในวาระแรกให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructures) ของประเทศ และวางกรอบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หน่วยงานประสานงานกลาง หน่วยงานเผชิญเหตุฉุกเฉิน และกรอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Framework) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามหลักการบริหารความเสี่ยง

7. กำหนดค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่คณะกรรมการแต่งตั้ง หรือบุคคลใดซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นอย่างอื่นให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

8. กำหนดให้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังสนับสนุนงบประมาณและเงินอื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

9. กำหนดให้ระเบียบนี้เป็นอันยกเลิก เมื่อกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีผลใช้บังคับแล้ว  

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net