Skip to main content
sharethis

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย เผยผลสำรวจคนทำงานสื่อ พบ ต้องการการปรับเงินเดือนประจำปีตามความสามารถ รองลงมาคือ สวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุและรักษาพยาบาลครอบครัว

1 พ.ค.2561 วันกรรมกรสากล สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย (NATION UNION JOURNALISTS, THAILAND : NUJT) เปิดเผยว่าได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง ทุกจังหวัด ผ่านช่องทาง Google form ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 2561 ในหัวข้อ “ถ้าสามารถเรียกร้องได้ในวันแรงงานแห่งชาติ ในฐานะคนทำงานในอุตสาหกรรมข่าวต้องการความมั่นคงในวิชาชีพในด้านใดมากที่สุด”

พบว่ามีการตอบแบบสอบถามจำนวน 95 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 69.5% เพศหญิง 30.5% มีทุกช่วงอายุและระดับการศึกษาตั้งแต่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเข้ามาตอบคำถาม โดยสามารถแบ่งเป็นสื่อประเภทโทรทัศน์มากที่สุดจำนวน 47.4% รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ 33.7% เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ 14.7% ส่วนอีก 4.2% เป็นสื่อมวลชนอิสระ วิทยุ ในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นผู้สื่อข่าว 32.6% รองลงมาคือ ช่างภาพ 15.8% บรรณาธิการ 2.1% 

ผลสำรวจพบว่า อันดับหนึ่ง ของความต้องการมากที่สุด คือ ต้องการการปรับเงินเดือนประจำปีตามความสามารถ อันดับที่สอง ต้องการให้มีสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุและรักษาพยาบาลครอบครัว อันดับสาม ต้องการ ให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนฌาปนกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ อันดับสี่ มีอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยให้ใช้ 

อันดับห้า การเพิ่มเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัย อันดับหก มีทุนฝึกอบรมเพิ่มทักษาอาชีพ ต้องการมากที่สุด อันดับเจ็ด การลาพักศึกษาต่อโดยไม่ต้องลาออกจากงาน และอันดับแปด การมีสวัสดิการรถรับส่ง หรือค่าเดินทาง มีความต้องการมากที่สุด 

สหภาพแรงงานสื่อมวลชนไทย จะนำผลการสำรวจที่จะได้นี้ ไปจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การทำงานของสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยในการพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชนไทยให้มีความมั่นคงมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจสื่อสารมวลชนได้ให้ความใส่ใจกับสวัสดิการ และนำไปพิจารณาสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงานต่อไป  

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net