สธ. สั่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้กัญชาทางการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุขออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบาย และแผนการพัฒนา รวมทั้งวางระบบการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ปลูก พัฒนาสายไป ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์

4 .พ.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำสั่งกระทรวงเลขที่  530/2561 เรื่อง แต่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  โดยเนื้อหาในคำสั่งดังกล่าวระบุว่า มีข้อมูลปรากฎว่ามีการนำกัญชา ซึ่งปัจจุบันจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างหลากหลายในต่างประเทศ ประกอบกับขระนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ใช้ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เพื่อการรักษาโรค หรือเพื่อการศึกษาวิจัยได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรองรับกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพท์ และการศึกษาวิจัยในประเทศมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม รัดกุม เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามหลักวิชาการ และกฎหมาย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 รํฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกคำสั่งดังนี้

1.ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งหมด 22 คน ดังนี้

1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข                                      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

2.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

3.โสภณ เมฆธน                                                                    ประธานกรรมการ

4.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข                              กรรมการ

5.ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม                                            กรรมการ

6.ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ

7.ธเนศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข                  กรรมการ

8.อธิบดีกรมการแพทย์                                                            กรรมการ

9.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            กรรมการ

10.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                        กรรมการ

11.อธิบดีกรมสุขภาพจิต                                                          กรรมการ

12.เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา                                  กรรมการ

13.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด       กรรมการ

14.ศาสตราจารย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา                                         กรรมการ

15.คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต                          กรรมการ

16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญู พูลเจริญ                                      กรรมการ

17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร กีรตินิจกาล                                   กรรมการ

18.สริตา ปิ่นมณี                                                                      กรรมการ

19.อนันตชัย อัศวเมฆิน                                                             กรรมการ

20.รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการและเลขานุการ

21.ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สนง.คกก.อาหารและยา  กรรมการและผู้ช่วย

                                                                                             เลขานุการ

22.ผู้อำนวยการสถันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม               กรรมการและผู้ช่วย

                                                                                              เลขานุการ

2.ให้คณะกรรมการตามข้อที่ 1 มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1.เสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยภายในประเทศต่อกระทรวงสาธารณสุข
2.ให้คณะกรรมการตามข้อที่ 1 มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

2.พัฒนาและวางระบบการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ให้ครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การปรับปรุงสายพันธุ์ การผลิตสารสำคัญที่ได้จากกัญชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการควบคุม

3.พัฒนาและวางระบบกรศึกษาวิจัยเพื่อนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ภายในประเทศ พร้อมทั้งเสนอความเห็น และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

4.ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลการปฎิบัติงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาตามข้อ 1

5.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจาณรา ศึกษา หรือดำเนินการในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

6.ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์