ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งตั้ง 'สนธยา-อิทธิพล คุณปลื้ม' เป็นที่ปรึกษานายกฯ-กรรมการผู้ช่วยรมว.ท่องเที่ยว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสํานักนายกฯ และประกาศสํานักนายก ตั้ง 'สนธยา-อิทธิพล คุณปลื้ม' เป็นที่ปรึกษานายกฯ-กรรมการผู้ช่วยรมว.ท่องเที่ยวฯ

17 พ.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 93/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 24 ส.ค.2557 นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 จึงแต่งตั้งให้ สนธยา คุณปลื้ม ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.2561 เป็นต้นไป

วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้ อิทธิพล คุณปลื้ม เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา

อ่านรายละเอียด :

- คำสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 93/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/110/29.PDF

- ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/110/14.PDF