ปัตตานี: เปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานประมงและลูกหลานแรงงานข้ามชาติ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO สนับสนุนเปิดศูนย์ใหมที่ปัตตานี ประสานหน่วยงานราชการนายจ้าง,ลูกจ้าง และภาคประชาสังคมร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและร่วมกันปรับปรุงสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน 

ปัตตานี (ข่าวสารไอแอลโอ) -12 มิถุนายน 2561 – โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งที่ได้รับงบประมาณจากสหภาพยุโรป ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลและศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัวแรงงานเพื่อนบ้านที่ปัตตานี ในปีนี้  การเปิดศูนย์ใหม่สำหรับแรงงานประมงเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกและวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโลก (SafeDay) เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องยุติการใช้แรงงานเด็กและปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงานผู้เยาว์

ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลได้เปิดให้บริการตั้งแต่ต้นปี 2560 ควบคู่กับอีกสองศูนย์ที่เปิดทำงานแล้วที่ระยองและชลบุรีภายใต้โครงการเดียวกัน ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา มีแรงงานมากกว่า 7,000 คน ที่ได้เข้ารับการบริการที่ศูนย์ในเรื่องสุขภาพ การขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย และเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบในฐานะแรงงาน
ข้ามชาติและแรงงานประมงภายใต้กฎหมายไทย 

การเปิดศูนย์เรียนรู้ใหม่ให้เด็กข้ามชาติมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือเด็กชาวกัมพูชามากกว่า 80 คน ซึ่งส่วนใหญ่  อายุ 5-13 ปี ที่อาศัยอยู่ใกล้ท่าเรือปัตตานีเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้และป้องกันพวกเขาจากภัยอันตรายจากที่ทำงาน  ผู้ปกครองของเด็กมีส่วนในการบริหารจัดการศูนย์และจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนและช่วยเหลือการบริหารจัดการ

จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยปี 2557 ได้ประมาณการว่า มีแรงงานเด็กข้ามชาติและไม่มีเอกสารประจำตัวจำนวนมากกว่า 4 แสนคน ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ในประเทศไทย งานวิจัยข้อมูลพื้นฐานปี 2560 ของโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในเรื่องสภาพการทำงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล โดยร้อยละ 99 ดำเนินการตามกฎหมายเรื่องอายุขั้นต่ำที่ 18 ปี อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 19 ของแรงงานประมงและการแปรรูปอาหารทะเลได้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานที่ต้องไปพบแพทย์ แยกเป็นร้อยละ 27 สำหรับแรงงานประมงและ ร้อยละ 13 ในกิจการแปรรูปอาหารทะเล โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้ความรู้กับแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาคประมง

พิธีเปิดศูนย์ได้มีตัวแทนหน่วยราชการของจังหวัด ตัวแทนนายจ้างและลูกจ้าง ตลอดจนภาคประชาสังคมได้ร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและร่วมกันปรับปรุงสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมบรรยายและเล่นเกมส์ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณท่าเรือ

อนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการยุติการใช้แรงงานเด็กและรูปแบบของการละเมิดแรงงานทุกรูปแบบในอุตสาหกรรมประมงและที่เกี่ยวเนื่อง  ซึ่งการจัดตั้งศูนย์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติได้รับการคุ้มครองตามสิทธิแรงงานและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

ลุยซา แร็กเฮอร์ อุปทูตของคณะผู้แทนสหภาพยุโรประจำประเทศไทย กล่าวว่าข้อริเริ่มการเปิดศูนย์เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะเป็นการนำหลักการมาทำให้เป็นรูปธรรมตามที่ได้หารือในช่วงเวทีเสวนาระหว่างสหภาพยุโรปและไทยในที่ประชุมบรัสเซลส์  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสหภาพยุโรปและประเทศไทยมีความร่วมมือกันเพื่อรับประกันสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่มีคุณค่าให้คนทำงานทุกคน รวมทั้งครอบครัวและลูกหลาน และผลักดันเรื่องการโยกย้ายที่ปลอดภัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระงานที่มีคุณค่า 

อภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (สเตลล่า มาริส) กล่าวว่ามีภารกิจทั่วโลกในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสวัสดิภาพแก่แรงงานประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ประสบกับความทุกข์ยากและต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและสีผิว ส่งเสริมให้ปฎิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของตน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่

สุภาวดี โชติกญาณ เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป. ลาว ได้กล่าวว่าไอแอลโอทำงานบนพื้นฐานของการหารือไตรภาคีโดยร่วมกับภาครัฐ องค์กรนายจ้างและลูกจ้าง สหภาพแรงงานและภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาสภาพการทำงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย  พวกเราเชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ใหม่จะเป็นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและสร้างพลังให้ผู้ปกครองของแรงงานข้ามชาติร่วมมือกันบริหารจัดการศูนย์เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งของไอแอลโอ โดยทุนสนับสนุนของสหภาพยุโรป มุ่งป้องกันและลดการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการใช้แรงงานในรูปแบบที่ยอมรับไม่ได้อื่นๆ เพื่อขจัดการใช้แรงงาน   ที่ไม่เป็นธรรมให้หมดไปในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมการประมงและอาหารทะเลไทย โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคีทางสังคมต่างๆ

ในปีนี้ วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (SafeDay) และวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกได้รวมตัวกันรณรงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงานผู้เยาว์ รวมทั้งยุติการใช้แรงงานเด็ก ในวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปีกำหนดให้เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ที่ได้มีการเปิดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2545 เพื่อสร้างความตระหนักถึงการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ  และทุกปีในวันที่ 28 เมษายนถือเป็นวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และสปป. ลาว

อัญมณี ทับทิมศรี
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม
อีเมย์: tabtimsri@ilo.org
โทร: 6689-529-1139

สุภาวดี โชติกญาณ
ผู้ประสานงานโครงการ
อีเมล: chotikajan@ilo.org
โทร: 6687-825-6461

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์