โปรดเกล้าฯ 'พลเอกธีรชัย นาควานิช' พ้นจากตําแหน่งองคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเรื่อง ให้ 'พลเอกธีรชัย นาควานิช' พ้นจากตําแหน่งองคมนตรี เนื่องจากขอลาออกจากตําแหน่ง
 
 
21 มิ.ย. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเรื่อง ให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 6 ธันวาคมพุทธศักราช 2559 แล้วนั้น
 
บัดนี้ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตําแหน่งองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี