สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน ขยายความคุ้มครองถึงลูกจ้างส่วนราชการกว่า 1 ล้านคน

สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน กมธ.ระบุ ขยายความคุ้มครองถึงลูกจ้างส่วนราชการกว่า 1 ล้านคน นายจ้างลดเงินเพิ่มเหลือร้อยละ 2 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 3 รวมทั้งเพิ่มเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ให้ลูกจ้างจากเดิม ร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน

 

19 ก.ค.2561 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่า พล.อ.ศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วย อำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังจากที่ประชุม สนช.เห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทนฯ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ว่า ขั้นตอนต่อไปจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี 2561 โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่แก้ไขแล้วลูกจ้างได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น และนายจ้างได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้ขอขอบคุณรัฐบาลที่เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้ามาซึ่งทำให้ลูกจ้างภาครัฐ ทั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างภาคเอกชน จำนวน 10 ล้านคน ได้รับสิทธิประโยชน์ มีหลักประกันของชีวิตดีขึ้น ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อำพันธ์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการดูแลคุ้มครองลูกจ้าง โดยระหว่างรอร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการยกร่างกฎหมายลูก 13 ฉบับ ประกอบด้วยกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศกระทรวงแรงงาน และประกาศของสำนักงานประกันสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง โดยขณะนี้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้เห็นชอบกฎกระทรวง 3 ฉบับ แล้ว และจะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับจากกฎหมายฉบับนี้ ประกอบด้วย การปรับลดเงินเพิ่มเหลือร้อยละ 2 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 3 และเงินเพิ่มต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ โดยรัฐมนตรีมีอำนาจลดการจ่ายเงินเพิ่ม การอำนวยความสะดวกในการยื่น/แจ้ง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ ประกอบด้วย การขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างส่วนราชการกว่า 1 ล้านคน การเพิ่มเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ให้ลูกจ้างจากเดิม ร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน การเพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพจาก 15 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี และกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายจากเดิม 8 ปี เป็นไม่เกิน 10 ปี ส่วนค่ารักษาพยาบาลปรับเพิ่มจากเดิมสูงสุด 2 ล้านบาท เป็นสิ้นสุดการรักษา หากลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ ตั้งแต่ 3 วัน ได้แก้ไขเป็น ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปให้ได้รับค่าทดแทน นอกจากนี้ ยังปรับเพิ่มค่าทำศพจากเดิมที่คิด 100 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุด เป็นไม่น้อยกว่า 100 เท่าของอัตราของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุด ขณะที่ ด้านการบริหารจัดการ กองทุนเงินทดแทน ให้มีความโปร่งใสนั้น ได้เพิ่มจำนวนคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งปรับแก้วาระการดำรงตำแหน่งให้อยู่เพียงวาระเดียว ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจำด้วย

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์