Skip to main content
sharethis

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2561 ลงนามโดยหัวหน้า คสช. ตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ นอกจากนี้ยังการยกเครื่อง-ตั้งกรรมการคนอื่นๆ รวม 17 ราย ในจำนวนนี้มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ, ประมนต์ สุธีวงศ์, ถวิล เปลี่ยนศรี, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, ต่อตระกูล ยมนาค, จุรี วิจิตรวาทการ ฯลฯ

(ซ้าย) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างประชุมกับ ก.พ.ร. เมื่อ 30 พ.ย. 2559 (ขวา) พล.อ.ประยุทธ์ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ เมื่อ 15 ส.ค. 2561 (ที่มา: เว็บไซต์รัฐบาลไทย [1], [2])

15 ส.ค. 2561 ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โดยระบุให้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานกรรมการ นอกจากนี้ยังแต่งตั้งบุคคลอื่นๆ เป็นกรรมการด้วยรวม 17 ราย

อนึ่งข้อมูลในวิกิพีเดียระบุว่าภายหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้งตัวเองเป็นประธานกรรมการ/คณะกรรมการแล้ว 31 ตำแหน่ง และเป็นประธานกรรมการ/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 11 ตำแหน่ง รวมแล้วอย่างน้อย 42 ตำแหน่ง

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 3/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ตามที่ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2561 เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 เพื่อให้การขับเคลื่อนกำรดำเนินการในเรื่องการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังนี้
ข้อ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย
1) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
2) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองประธานกรรมการ
3) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ
4) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท กรรมการ
5) พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ กรรมการ
6) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง กรรมการ
7) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ
8) นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการ
9) นายถวิล เปลี่ยนศรี กรรมการ
10) รองศาสตราจาย์ จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการ
11) รองศาสตราจารย์ ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการ
12) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการ
13) นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ
14) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
15) นายประยงค์ ปรียาจิตต์ กรรมการ
16) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรรมการ/เลขานุการ
17) เสนาธิการทหารบก/ผู้เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการตามข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) จัดทำแนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างและประสานความร่วมมือในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป
2) ประสาน เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
3) ติดตาม ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในส่วนของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนในการต่อต้าน ป้องกัน และขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
4) จัดทำผลการดำเนินการและเสนอแนะความเห็นหรือกลไกในการดำเนินการที่จำเป็นในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน
5) ในกรณีที่เห็นสมควรอาจเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อขอให้มีการประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อปรึกษาหารือหรือพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
7) เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะความเห็นหรือคำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนขอให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น
8) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2561
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ยกเครื่องล่าสุดของ "คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ"

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้เคยมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 127/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. โดยให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งภายในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรียกว่า "คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ"

โครงสร้างเริ่มต้นให้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการ ผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมายอีกไม่เกินสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งอีกไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ

ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นระยะ จนกระทั่งมีคำสั่ง คสช. ที่ 2/2561 ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ตามมาด้วยคำสั่ง คสช. ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ฉบับล่าสุดดังกล่าว

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net