เดือน ก.ค. 2561 ผู้ประกันตนว่างงาน 169,418 คน สูงสุดตั้งแต่ ม.ค. 2557 อีกครั้งในรอบปี

ทำลายสถิติอีกครั้งต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 พบเดือน ก.ค. 2561 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 169,418 คน สูงสุดตั้งแต่เก็บข้อมูลมาเมื่อเดือน ม.ค. 2557 ทำลายสถิติเดือน มิ.ย. 2561 ที่ 165,310 คน ก่อนหน้านี้ สปส. ชี้แจงจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนครั้งของการขอใช้สิทธิประโยชน์ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย


ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

23 ส.ค. 2561 จาก ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ก.ค. 2561 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าจากข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 2561 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 11,475,042 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.71 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ก.ค. 2560) ซึ่งมีจำนวน 10,653,972 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน ก.ค. 2561 เทียบกับเดือนมิ.ย. 2561 พบว่าในเดือน ก.ค. 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.71 ขยายตัวลดลงจากเดือน มิ.ย. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.04 สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 2561 มีผู้ว่างงานจำนวน 169,418 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ก.ค. 2560 ซึ่งมีจำนวน 156,791 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน มิ.ย. 2561 ซึ่งมีจำนวน 165,310 คน) โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.49 และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือน ก.ค. 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.48 มีอัตราขยายตัวเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน ก.ค. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.44 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือน ก.ค. 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 มีอัตราการว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.1

อนึ่งจากการเก็บข้อมูลของกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2557 – ก.ค. 2561 จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน ก.ค. 2561 นี้ที่ 169,418 คน เป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เดือน ม.ค. 2557 (สถิติสูงสุดที่ทำไว้ก่อนหน้านี้คือในเดือน มิ.ย. 2561 ที่จำนวน 165,310 คน)

ด้านสถานการณ์การเลิกจ้าง พบว่าอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือน ก.ค. 2561 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 23,858 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 มีอัตราการเลิกจ้างเท่ากับเดือน มิ.ย. 2561 ที่ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.21 แต่มีอัตราขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ปีที่แล้ว ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.20

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน ก.ค. 2561 เว็บไซต์ Nation TV รายงานว่า นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)ได้ชี้แจงกรณีการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ เดือน มิ.ย. 2561 มีจำนวน 165,310 ราย ทำสถิติสูงสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนครั้งของการขอใช้สิทธิประโยชน์ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตอัตราการเลิกจ้างงานของผู้ประกันตนควบคู่กันไปด้วยนั้น จะเห็นได้ว่าอัตราการเลิกจ้างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2559-2560

นอกจากนี้ใน รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน ก.ค. 2561 ยังระบุถึงสถานการณ์แรงงานไทยในต่างประเทศและคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ  พบว่ามีแรงงานทั้งหมด 466,632 คน ไปแบบถูกกฎหมาย 236,462 คน ผิดกฎหมาย 230,170 คน ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ 10,857 ราย แบ่งเป็นช่วยเหลือเงินสิทธิประโยชน์ 4,455 ราย ช่วยเหลืออื่นๆ 6,402 ราย

ในด้านข้อมูลตำแหน่งงานจากกรมการจัดหางาน พบว่าเดือน ก.ค. 2561 มีตำแหน่งงานว่าง 22,051 คน ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 21,954 คน บรรจุงาน 18,375 คน ส่วนในด้านแรงงานสัมพันธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่าผลการตรวจแรงงาน/สถานประกอบการณ์ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 2561 มีสถานประกอบการณ์ปฏิบัติถูกต้อง 1,412 แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 320 แห่ง ลูกจ้างได้รับการปฏิบัติถูกต้อง 42,072 คน ได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 10,367 คน และในเดือน ก.ค. 2561 ไม่มีการชุมนุมเรียกร้องโดยลูกจ้างเลย

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์