ก.พ.ร.ประเมินองค์การมหาชนปี 2560 สปสช.อยู่ในระดับคุณภาพ ผลงานสูงกว่าเป้าหมาย

ครม.รับทราบ ผลประเมินองค์การมหาชนปี 2560 โดย ก.พ.ร. พบ สปสช.-เลขาธิการ สปสช. ผลงานเยี่ยม อยู่ในระดับ “คุณภาพ” ผลดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ชี้เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจทุกภาคส่วน พร้อมเป็นกำลังใจสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป

26 ส.ค. 2561 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา ได้รับทราบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตราชการ) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำเสนอ เพื่อแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าขององค์การมหาชน และนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะองค์กรมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.เฉพาะ ได้ร่วมรับการประเมินในครั้งนี้

จากการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ก.พ.ร.สรุปผลการประเมิน สปสช.อยู่ในระดับคุณภาพระดับที่ 2 เป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินงานระดับสูงกว่าเป้าหมายของทุกองค์ประกอบที่ประเมิน ประกอบด้วย การประเมินด้านประสิทธิผลตามคำรับรอง (Function Based) อาทิ ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการให้มีการโอนเงินเหมาจ่ายรายหัวเป็นไปตามที่กำหนด ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 88.89 จากเป้าหมายร้อยละ 83.33, ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับการโอนเงินกองทุนตรงตามเวลาที่กำหนด ผลดำเนินงานร้อยละ 94.18 จากเป้าหมายร้อยละ 90, ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้รับยาต้านไวรัสที่มีชีวิตอยู่ ผลดำเนินงานร้อยละ 87.34 จากเป้าหมายร้อยละ 86.50 และระดับความสำเร็จการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อลดการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ ผลดำเนินงานอยู่ในระดับ 5 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น

ความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง (Agenda Based) อาทิ อัตราการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ ผลดำเนินงานร้อยละ 75.31 จากเป้าหมายร้อยละ 75, การดำเนินงานตามแผนกการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ผลดำเนินงานตามเป้าหมายร้อยละ 100 เป็นต้น ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร (Innovation Based) อาทิ ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 95.66 จากเป้าหมายร้อยละ 80 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 97.95 จากเป้าหมายร้อยละ 96 และการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน มีระดับคะแนน 5.0 จากคะแนนประเมินตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป เป็นต้น และผลงานที่มีความโดดเด่นสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ (Potential Based) อาทิ ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการระบบบริหารจัดการให้เป็นระบบเดียวระหว่างระบบประกันสุขภาพ ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 เป็นต้น

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในส่วนผลการประเมินเลขาธิการ สปสช. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ทั้งการปฏิบัติงานและสมรรถนะสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้มีผลประเมินเลขาธิการ สปสช.อยู่ในระดับคุณภาพ โดยหลายภารกิจมีผลงานเกินเป้าหมาย อาทิ ร้อยละประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ 99.5 จากเป้าหมายร้อยละ 99.93 การมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์ ร้อยละ 58.80 จากเป้าหมายร้อยละ 35 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานตามมาตรฐานการประเมินของรัฐ (ปปช.) ร้อยละ 92.77 และดำเนินการตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.ตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด นอกจากนี้ในส่วนของสมรรถนะทางการบริหาร ทั้งภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ขององค์กร ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน อยู่ที่ร้อยละ 83.2, 86.4, 87.2, 81, 96 และ 84.4 (ตามลำดับ) จากเป้าหมายร้อยละ 80       

“ผลการประเมิน ก.พ.ร.นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข อนุกรรมการฯ ทุกชุด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช. ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และภาคประชาชน ในการร่วมดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่เพียงส่งผลให้ สปสช.ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามที่ ก.พ.ร.กำหนด แต่ยังดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยผลการประเมินนี้เป็นกำลังใจสำคัญ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์