ฉลุยอีกแล้ว! สนช.ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 62 ภายใน 3 ชม. วงเงิน 3 ล้านล้าน ไม่ค้านสักคน

สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท วาระ 2-3 ด้วยเสียง 206 ต่อ 0 ภายใน 3 ชั่วโมง งบกลาโหม ได้กว่า 2.2 แสนล้าน โดยตลอด 5 ปี ยุค คสช. ได้รับการจัดสรรไปแล้ว กว่า 9.3 แสนล้าน

ที่มาเพจ วิทยุและโทรทัศน์ รัฐสภา

30 ส.ค.2561 ข่าวสดออนไลน์ รายงานว่า วันนี้ เมื่อเวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานการประชุม สนช. เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท วาระ 2-3 จำนวน 61 มาตรา ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่มี อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธาน พิจารณาเสร็จแล้ว

อภิศักดิ์ เสนอรายงานว่า กรรมาธิการฯพิจารณาเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถประเมินผลการดำเนินการได้จริงและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับชาติ กระทรวง ตลอดจนระดับหน่วยงาน และจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การทำงานของกระทรวงและหน่วยงานสามารถเชื่อมโยง และส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม กรรมาธิการฯ ได้ปรับลดงบประมาณ จำนวน 242,222,829,100 บาท โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณจริงในงบประมาณที่ผ่านมา และความพร้อมในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรรมาธิการปรับเพิ่มงบฯจำนวน 242,222,829,100 ล้านบาท เท่ากับจำนวนที่ปรับลดลง เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ มีงบประมาณรองรับการดำเนินงานตามนโยบาสำคัญของรัฐบาลในระยะต่อไป รวมทั้งเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ

หลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระ 2 เสร็จสิ้น ได้ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 วาระ 3 ด้วยคะแนน 206 ต่อ 0 งดออกเสียง 2 โดยที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาและลงมติทั้งหมดประมาณ 3 ชั่วโมง

ก่อนลงมติดังกล่าว ช่วงเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2 เป็นรายมาตรา บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกสนช.ต่างเห็นด้วยกับการพิจารณาปรับลดงบประมาณในมาตราต่างๆ ตามที่ กมธ.เสนอ โดยเฉพาะในส่วนกระทรวงเกรดเอที่มีงบประมาณจำนวนมาก อาทิ กระทรวงกลาโหม วงเงินงบประมาณ 117,583,067,200 บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25,476,695,800 บาท กระทรวงมหาดไทย 43,927,994,000 บาท กระทรวงศึกษาธิการ 297,355,867,200 บาทนั้น ไม่มีสมาชิกสนช.อภิปรายท้วงติงหรือสอบถามแม้แต่คนเดียว รวมถึงงบประมาณในส่วนกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 45,340,757,500 ที่มีการตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 40,000 ล้านบาท ก็ไม่มีสนช.ติดใจสอบถามเช่นกัน

ทั้งนี้ มี สนช.สลับกันลุกขึ้นอภิปรายแสดงความเห็นไม่ถึง 5 คน อาทิ กิตติ วะสีนนท์ ที่อภิปรายในส่วนกระทรวงต่างประเทศ ธานี อ่อนละเอียด ที่สอบถามมาตรา 37 งบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มาตรา 39 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม มาตรา 44 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยสอบถามเหตุผลการตัดลดงบประมาณลงบางส่วน และ ตวง อันทะไชย ที่อภิปรายสอบถามงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ในมาตรา 48

วอยซ์ออนไลน์ รายงานถึงงบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมที่น่าสนใจ คือ งบกลาง งบรัฐวิสาหกิจ ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ใช้ในโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. และสถาบันเกษตรกร และมาตรา 34 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

วอยซ์ออนไลน์ ยังระบุด้วยว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบรายจ่ายเพิ่มเติม ตลอด 5 ปี ภายใต้รัฐบาล คสช. รวมใช้เงินไปแล้วทั้งสิ้น 14 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณทุกปีรวม 2.1 ล้านล้านบาท 

ส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2562 สูงสุด 3 อันดับแรก คือกระทรวงศึกษาธิการ กว่า 4.8 แสนล้านบาท กระทรวงมหาดไทย กว่า 3.7 แสนล้านบาท และ กระทรวงการคลัง กว่า 2.4 แสนล้านบาท ส่วนกระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2.2 แสนล้านบาท ขณะที่งบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่ถูกจับตา ตลอด 5 ปี ได้รับการจัดสรรไปแล้ว กว่า 9.3 แสนล้านบาท

iLaw รายงานเพิ่มเติมประเด็นงบประมาณกองทัพว่า นับตั้งแต่ คสช. ขึ้นมาปกครองประเทศงบประมาณกองทัพเพิ่มขึ้นทุกปี และติดอยู่ในห้าลำดับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดตลอด สำหรับงบประมาณกองทัพตลอดสี่ปี สนช. มีจำนวนดังนี้

1. งบประมาณกองทัพปี 2558 จำนวน 1.9 แสนล้านบาท

2. งบประมาณกองทัพปี 2559 จำนวน 2 แสนล้านบาท

3. งบประมาณกองทัพปี 2560 จำนวน 2.1 แสนล้านบาท

4. งบประมาณกองทัพปี 2561 จำนวน 2.22 แสนล้านบาท

5. งบประมาณกองทัพปี 2562 จำนวน 2.27 แสนล้านบาท

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์