ฉลุยอีกแล้ว! สนช.ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 62 ภายใน 3 ชม. วงเงิน 3 ล้านล้าน ไม่ค้านสักคน

สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท วาระ 2-3 ด้วยเสียง 206 ต่อ 0 ภายใน 3 ชั่วโมง งบกลาโหม ได้กว่า 2.2 แสนล้าน โดยตลอด 5 ปี ยุค คสช. ได้รับการจัดสรรไปแล้ว กว่า 9.3 แสนล้าน

ที่มาเพจ วิทยุและโทรทัศน์ รัฐสภา

30 ส.ค.2561 ข่าวสดออนไลน์ รายงานว่า วันนี้ เมื่อเวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานการประชุม สนช. เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท วาระ 2-3 จำนวน 61 มาตรา ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่มี อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธาน พิจารณาเสร็จแล้ว

อภิศักดิ์ เสนอรายงานว่า กรรมาธิการฯพิจารณาเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถประเมินผลการดำเนินการได้จริงและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับชาติ กระทรวง ตลอดจนระดับหน่วยงาน และจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การทำงานของกระทรวงและหน่วยงานสามารถเชื่อมโยง และส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม กรรมาธิการฯ ได้ปรับลดงบประมาณ จำนวน 242,222,829,100 บาท โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณจริงในงบประมาณที่ผ่านมา และความพร้อมในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรรมาธิการปรับเพิ่มงบฯจำนวน 242,222,829,100 ล้านบาท เท่ากับจำนวนที่ปรับลดลง เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ มีงบประมาณรองรับการดำเนินงานตามนโยบาสำคัญของรัฐบาลในระยะต่อไป รวมทั้งเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ

หลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระ 2 เสร็จสิ้น ได้ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 วาระ 3 ด้วยคะแนน 206 ต่อ 0 งดออกเสียง 2 โดยที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาและลงมติทั้งหมดประมาณ 3 ชั่วโมง

ก่อนลงมติดังกล่าว ช่วงเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2 เป็นรายมาตรา บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกสนช.ต่างเห็นด้วยกับการพิจารณาปรับลดงบประมาณในมาตราต่างๆ ตามที่ กมธ.เสนอ โดยเฉพาะในส่วนกระทรวงเกรดเอที่มีงบประมาณจำนวนมาก อาทิ กระทรวงกลาโหม วงเงินงบประมาณ 117,583,067,200 บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25,476,695,800 บาท กระทรวงมหาดไทย 43,927,994,000 บาท กระทรวงศึกษาธิการ 297,355,867,200 บาทนั้น ไม่มีสมาชิกสนช.อภิปรายท้วงติงหรือสอบถามแม้แต่คนเดียว รวมถึงงบประมาณในส่วนกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 45,340,757,500 ที่มีการตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 40,000 ล้านบาท ก็ไม่มีสนช.ติดใจสอบถามเช่นกัน

ทั้งนี้ มี สนช.สลับกันลุกขึ้นอภิปรายแสดงความเห็นไม่ถึง 5 คน อาทิ กิตติ วะสีนนท์ ที่อภิปรายในส่วนกระทรวงต่างประเทศ ธานี อ่อนละเอียด ที่สอบถามมาตรา 37 งบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มาตรา 39 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม มาตรา 44 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยสอบถามเหตุผลการตัดลดงบประมาณลงบางส่วน และ ตวง อันทะไชย ที่อภิปรายสอบถามงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ในมาตรา 48

วอยซ์ออนไลน์ รายงานถึงงบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมที่น่าสนใจ คือ งบกลาง งบรัฐวิสาหกิจ ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ใช้ในโครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. และสถาบันเกษตรกร และมาตรา 34 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

วอยซ์ออนไลน์ ยังระบุด้วยว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบรายจ่ายเพิ่มเติม ตลอด 5 ปี ภายใต้รัฐบาล คสช. รวมใช้เงินไปแล้วทั้งสิ้น 14 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณทุกปีรวม 2.1 ล้านล้านบาท 

ส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2562 สูงสุด 3 อันดับแรก คือกระทรวงศึกษาธิการ กว่า 4.8 แสนล้านบาท กระทรวงมหาดไทย กว่า 3.7 แสนล้านบาท และ กระทรวงการคลัง กว่า 2.4 แสนล้านบาท ส่วนกระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2.2 แสนล้านบาท ขณะที่งบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่ถูกจับตา ตลอด 5 ปี ได้รับการจัดสรรไปแล้ว กว่า 9.3 แสนล้านบาท

iLaw รายงานเพิ่มเติมประเด็นงบประมาณกองทัพว่า นับตั้งแต่ คสช. ขึ้นมาปกครองประเทศงบประมาณกองทัพเพิ่มขึ้นทุกปี และติดอยู่ในห้าลำดับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดตลอด สำหรับงบประมาณกองทัพตลอดสี่ปี สนช. มีจำนวนดังนี้

1. งบประมาณกองทัพปี 2558 จำนวน 1.9 แสนล้านบาท

2. งบประมาณกองทัพปี 2559 จำนวน 2 แสนล้านบาท

3. งบประมาณกองทัพปี 2560 จำนวน 2.1 แสนล้านบาท

4. งบประมาณกองทัพปี 2561 จำนวน 2.22 แสนล้านบาท

5. งบประมาณกองทัพปี 2562 จำนวน 2.27 แสนล้านบาท

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์