กสม. เผย ครม. ตอบรับข้อเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

กสม. เผย คณะรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอแนะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

 

ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

12 ก.ย. 2561 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม) รายงานว่า ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทราบว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา มีมติรับทราบข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการจัดทำแผนปฏิบัติการะดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights-NAP) ของ กสม. ที่เสนอให้กับรัฐบาลไปก่อนหน้านี้ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

สำหรับข้อเสนอแนะของ กสม. กรณีการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ประเด็น ครอบคลุมการจัดทำนโยบายว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยคำนึงถึงปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทาย การกำหนดให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้นำในการส่งเสริมการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนรวมถึงแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางกฎหมายและกระบวนการทางปกครองที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การมีกลไกการเยียวยาร้องทุกข์นอกกระบวนการยุติธรรมของรัฐที่มีประสิทธิภาพ

ประกายรัตน์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รัฐบาลได้แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองและประกาศคำมั่นในการให้ความสำคัญกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เนื่องด้วย มติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นการรับทราบสรุปผลการดำเนินการตามที่กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติให้ความเห็นชอบข้อเสนอของ กสม. ทั้ง 12 ประเด็น โดยเห็นว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าวของ กสม. จะทำให้แผนปฏิบัติการฯ ที่รัฐบาลกำลังยกร่าง มีความชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศในระยะยาวต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังนานาชาติในเรื่องนี้ด้วย

ประกายรัตน์ กล่าวย้ำว่า แผนปฏิบัติการระดับชาติฯ คือหัวใจของการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดังนั้นในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institution) กสม. จึงได้สนับสนุนและติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ทั้งในด้านเนื้อหาผ่านข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี และกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส ตลอดจนรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย

สำนักงาน กสม. ระบุว่า กสม. มุ่งมั่นนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2560 พร้อมทั้งยืนหยัดที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการยกระดับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศภายใต้ความท้าทายใหม่ ๆ ในระยาวต่อไป

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์