เครือข่ายสุขภาพจี้ ‘ประยุทธ์’ ยุติแก้ไข พ.ร.บ.สสส. ชงคลอด พ.ร.บ.ภาคประชาสังคม

'เครือข่ายสุขภาพ' ยื่นหนังสือถึง ‘ประยุทธ์’ ค้านแก้ไข พ.ร.บ.สสส. ชี้ไม่ตอบโจทย์ความยั่งยืน แถมถอยหลังเข้าคลองกลับไปอยู่ใต้ระบบราชการ ตัดตอนความเข้มแข็งของภาค ปชช. พร้อมชงเร่งคลอด พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม ระบุภาค ปชช. มีส่วนร่วมในการร่าง ยันเป็น กม.ที่ควรผ่านในรัฐบาลชุดนี้

19 พ.ย.2561 วันนี้ เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล คำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) นำตัวแทนภาคประชาชนที่ทำงานด้านสุขภาพ คนพิการ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเกษตรความมั่นคงทางอาหาร จากทั่วทุกภาค กว่า 150 คน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทางพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 หรือ พ.ร.บ.สสส. ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้ร่วมกันแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการฉีกข้อความ “ร่าง แก้ไข พ.ร.บ. สสส.” เพื่อแสดงการไม่ยอมรับร่างกฎหมายฉบับนี้

คำรณ กล่าวว่า ในนาม ขสช. มีจุดยืนร่วมกันในการสนับสนุนกลไกการปฏิรูประบบสุขภาพของคนไทย  สนับสนุนภาครัฐในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  ตามหลักการสร้างนำซ่อม  ทั้งนี้เครือข่ายฯ ได้ติดตามความพยายามแก้ไข พ.ร.บ.สสส. มาอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีสาระสำคัญในการแก้กฎหมายที่ไม่เป็นไปตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืน  แต่กลับเป็นการแก้ไขที่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อเกิด สสส. อย่างสิ้นเชิง ส่งผลร้ายต่อการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ  ซึ่งมีภาคประชาชนลุกขึ้นมาเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุน ช่วยงานภาครัฐ  ปิดช่องว่างที่หน่วยงานของรัฐเข้าไม่ถึงประชาชน

คำรณ ระบุว่า ปัจจุบัน สสส. ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการดำเนินงานต่างๆของกองทุนไปแล้วถึง 19 ฉบับ ตามข้อห่วงใยของหน่วยงานต่างๆ การดำเนินงานเรื่องภาษี ที่มีปัญหาก็ได้ข้อยุติจากกรมสรรพากรแล้ว อันเป็นผลจากการดำเนินงานแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังของ พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ ประธานกรรมการกองทุน สสส. คนปัจจุบันจน มีข้อสรุปร่วมกันระหว่างสามหน่วยงานคือ กรมสรรพากร สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน และ สสส. ในขณะเดียวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ประเมินองค์กรของรัฐในเรื่องความโปร่งใส พบว่า สสส. เป็นหนึ่งในองค์กรมีผลคะแนนสูงมาก ถึง 81.41 คะแนน  และได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี  ประกอบกับข้อยืนยันจากองค์การอนามัยโลกที่ยกให้ สสส. เป็นหนึ่งในมาตรการที่คุ้มค่าและมีประสิทธิผลสูงในกระบวนการทางสุขภาพ 

นอกจากนี้ คำรณ ได้ให้สัมภาษณ์กับประชาไทเพิ่มเติม โดย คำรณ ยืนยันว่า การผ่านร่าง พ.ร.บ. ที่มีความก้าวหน้า ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ร่าง พ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค ในรัฐบาลชุดนี้นั้นมีความเหมาะสม เนื่องจากภาคประชาชนก็มีส่วนเข้าไปช่วยร่าง เช่น ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม โดยเนื้อหาเป็น พ.ร.บ. ที่มีความสำคัญต่อขบวนการภาคประชาสังคม เมื่ออยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว ก็ควรจะผ่านในรัฐบาลชุดนี้ได้ หรืออย่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค ก็เป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคให้มีอำนาจมากขึ้น เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นพรบ ก้าวหน้า ถ้าจะทำควรหยิบเรื่องนี้มาทำ

“กฎหมายที่ประชาชนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมมีแค่ไม่กี่ฉบับในรัฐบาลชุดนี้ เราอาจเปรียบได้ว่ารัฐบาลเร่งผ่านกฎหมายล้าหลัง แต่กฎหมายที่ดีพยายามหน่วงไว้” คำรณ กล่าว

จุดยืนและข้อเสนอต่อรัฐบาล

เครือข่ายฯ ขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อรัฐบาล ดังต่อไปนี้

1. ขอให้ยุติการแก้ไข พ.ร.บ.สสส.  เพราะขาดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงที่จะเดินหน้าต่อไป  และยังมีหลายจุดที่ขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ ชุมชน  ซึ่งทุกมิติดังกล่าวในการแก้ไขกฎหมายต้องทำให้ก้าวหน้าขึ้น  มิใช่ถอยหลัง กลับไปสู่ความล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุน สสส. สวนทางกับองค์การอนามัยโลกที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการซ่อมหรือรักษา และยังยกย่องไทยให้ สสส. เป็นแบบอย่างการสร้างเสริมสุขภาพของโลก ที่สำคัญคือไม่ตอบโจทย์ความยั่งยืนตามดำริของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด  และหากพบว่ายังมีความพยายามที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้อีก เครือข่ายยืนยันจะต่อสู้คัดค้านให้ถึงที่สุด 

2. เครือข่ายขอสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าในมาตรการสำคัญๆ อื่น ซึ่งตรงตามนโยบายรัฐบาล ที่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนมากกว่า อาทิ การผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ร่าง พ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค รวมถึงการจัดเก็บภาษีจากสินค้าที่ทำลายสุขภาพอื่นนอกจากภาษีเหล้า บุหรี่ เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง ชาเขียว สารเคมี เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพของคนไทย

3. เครือข่ายขอขอบคุณ พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีไม่เป็นธรรม อันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับภาคประชาสังคมที่ทำงานสร้างเสริมสุขภาพก่อนหน้านี้ จนได้ข้อยุติจากทุกฝ่าย

นอกจากนี้ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ขอขอบคุณเครือข่ายทุกคนและต้องเรียนว่าที่พวกเรามาอยู่ตรงนี้ เจตนารมณ์ของเราทุกคนเหมือนกันในความปราถนาดีต่อบ้านเมือง การแก้พ.ร.บ.สสส จะแก้หรือปรับปรุงต้องมีสาระสำคัญและมีเหตุผล เชื่อว่าการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนล้วนมีความสำคัญ ท้ายสุดจะแก้ประเด็นไหนหรือจะไม่แก้ ต้องเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชน  จะเพื่อคนใดคนหนึ่งนั้นไม่มีแน่นอน ซึ่งในวันนี้ผมคิดว่าทุกคนมาด้วยความปรารถนาดีและดีใจ ที่เห็นการแสดงออกของทุกคนมาในรูปแบบที่ถูกต้อง มาด้วยความตั้งใจที่ดี เท่าที่ผมทราบมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวนาน ผมจะนำเรียนถึงท่านนายก รัฐมนตรี ให้ทราบทุกประเด็น และทุกเรื่องที่อยู่ในจดหมาย กระบวนการที่จะเกิดการแก้ไขหรือไม่นั้น ทุกอย่างต้องฟังอยู่บนเหตุผลของพี่น้องประชาชน อย่างน้อยก็ได้รับฟัง รวบรวมเป็นส่วนในการตัดสินใจ อยากให้ทุกคนสบายใจ วิธีการนำเสนอที่ผ่านมาผมได้ติดตามการทำงานของเครือข่าย ของ สสส.มาโดยตลอด ให้กำลังใจ อย่างต่อเนื่องรู้ว่าทุกคนทำงานอย่างหนัก หลายๆเรื่องมันจะไม่เกิดขึ้นได้ ถ้าหากทุกคนไม่ช่วยกันในการลุกขึ้นมารักษาสุขภาพของประชาชน วันนี้ทุกคนเป็นคนที่มีค่า เป็นคนที่มีความสำคัญไม่ว่าจะมาจากภาคี ไหนก็ตาม ให้ท่านได้รู้ว่าถึงแม้ว่าท่านจะมาจากภาคีเล็กๆ แต่ถ้าได้ทำสิ่งดีๆให้กับบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยที่ดี ขอให้กำลังใจและขอบคุณทุกท่าน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์