โปรดเกล้าฯ ขึ้นเงินเดือนศาลรธน.-องค์กรอิสระ ป.ป.ช., กกต., กสม. ฯลฯ ย้อนหลัง 4 ปี

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประธาน-ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และประธาน-กรรมการองค์กรอิสระ ป.ป.ช., กกต., กสม., ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ตรวจเงินแผ่นดิน ย้อนหลังถึงปี 57

 

29 ธ.ค. 2561 วานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ. ประกาศปรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

สำหรับค่าตอบแทนในตำแหน่งสำคัญที่ถูกปรับเงินเดือนขึ้นที่ได้แก่ ประธานศาลรัฐธรรมนูญรับเงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรับเงินเดือน 81,920 และเงินประจำตำแหน่ง 50,000

ประธานกรรมการเลือกตั้ง, ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเงินเดือน 81,920 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท , กรรมการการเลือกตั้ง, กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, กรรมการสิทธิมนุษยชน รับเงินเดือน 80,540 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท

ส่องการขึ้นเงินเดือน ‘ศาล-องค์กรอิสระ’ หลัง สนช. จ่อพิจารณาขึ้นอีก 10% ย้อนหลัง 4 ปี

นอกจากนี้ใน พ.ร.บ. ยังระบุว่าให้ผู้ที่ตำแหน่งทั้งหมดตั้งแต่ปี 2557 มีสิทธิได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งตามอัตราใหม่ที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ หรือหมายถึงการได้เงินย้อนหลังจนถึงปี 2557 ยกเว้นประธานและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะย้อนไปถึงปี 2548 เนื่องจากที่ผ่านมา กสม.ได้รับเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา ไม่เป็นกฎหมายเหมือนองค์กรอิสระอื่น

โดยเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งมีความแตกต่างจาก องค์กรอิสระอื่นตามรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ จึงสมควรยกเลิกบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตราเป็นกฎหมายเฉพาะ อีกทั้งสมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้ครอบคลุม การได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสมควรปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐและเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

อ่าน สอง พ.ร.บ. ฉบับเต็มได้ที่ พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561,  พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

 

 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์