'หมอประเวศ' แนะใช้ชุมชนเป็นฐานการพัฒนา 10 มิติ - สร้างเศรษฐกิจภูมิคุ้มกัน

ศ.นพ.ประเวศ วะสี แนะสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นฐานการพัฒนา 10 มิติ สร้างระบบเศรษฐกิจภูมิคุ้มกันและระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรพลังบวก หวังแก้วิกฤตชาติและวิกฤตโลก ชี้เป็นการปฏิวัติสัมพันธภาพจากแนวดิ่งเป็นแนวราบ

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

7 ม.ค.2562 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 1 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เพื่อสะท้อนความเข้มแข็งของชุมชนจากทั่วประเทศและขยายความสำเร็จไปยังภาคส่วนอื่นๆ

ในพิธีเปิด นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า งานนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ในบันทึกความร่วมมือ 33 องค์กรในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6/2556 ที่มีมติแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะที่หลากหลายของภาคีเครือข่ายระดับชาติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ข้ามเครือข่ายและพื้นที่ สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานของพลเมืองอาสาที่มีจิตสาธารณะ และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง–ชุมชนสุขภาวะ

“งานมหกรรมชุมชนสุขภาวะครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนที่เคยร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง และเป็นการแสดงผลงานของชุมชนจากภาคีเครือข่ายระดับชาติและระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและพื้นที่” นพ.พลเดช กล่าว

โดยในวันแรกของการจัดงาน ได้มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนบนฐานเศรษฐกิจการเกษตร’ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ซึ่งกล่าวถึงชุมชนเข้มแข็งว่าจะเป็นเครื่องมือแก้วิกฤตโลก เนื่องจากปัจจุบันโลกกำลังเสียสมดุลใน 3 มิติ คือ การเสียสมดุลในตัวมนุษย์ การเสียสมดุลทางสังคม และการเสียสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเสียสมดุลทั้ง 3 มิตินี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการมีชุมชนที่เข้มแข็ง

“ชุมชนคือระบบการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับคน และคนกับสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องมือกู้วิกฤตของชาติ ประเทศไทยก็ได้ชื่อว่ามีความเหลื่อมล้ำสูง เพราะการพัฒนาไม่ถือเอาการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้ง แต่ถือการแข่งขันเสรีหรือการแย่งชิงอย่างเสรีเป็นตัวตั้ง” ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวอีกว่า เหตุที่ชุมชนเข้มแข็งเป็นเครื่องมือกู้วิกฤตชาติและวิกฤตโลก เป็นเพราะชุมชนเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาใน 10 มิติหรือพลัง 10 ประกอบด้วย ประการที่หนึ่ง - ฐานทางศีลธรรม ชุมชนเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลของศีลธรรม ขณะที่สังคมข้างบนไม่สามารถทำได้เพราะเป็นเรื่องของอำนาจ กฎหมาย และมายาคติต่างๆ

ประการที่สอง - ฐานทางจิตใจ การอยู่ร่วมกันทำให้เกิดความอบอุ่น ประการที่สาม - ฐานทางสังคม เพราะในชุมชนมีความเสมอภาค เป็นมิตร และมีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ ประการที่สี่ - ฐานทางเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจชุมชนเป็นเศรษฐกิจจริงที่อยู่บนการทำมาหากิน เชื่อมโยงกับชีวิต ต่างจากเศรษฐกิจข้างบนที่เป็นมายาคติ ไม่มีเศรษฐกิจจริงรองรับ ทำให้ผันผวนได้ง่าย

ประการที่ห้า - ฐานทางวัฒนธรรม ที่หมายถึงวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ประการที่หก - ฐานทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากการจัดการโดยอำนาจรัฐรวมศูนย์ไม่สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนได้ แต่ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ ประการที่เจ็ด - ฐานของประชาธิปไตยทางตรง นักวิชาการไปเรียนประชาธิปไตยจากต่างประเทศแล้วไม่เข้าใจประชาธิปไตยชุมชนที่มีความเสมอภาค ภราดรภาพ ร่วมมือกัน ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องของส่วนรวม และเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่มีคุณภาพกว่าประชาธิปไตยทางอ้อม

ประการที่แปด - ฐานของระบบความยุติธรรม ที่มีกระบวนการแนวราบ ในชุมชนมีผู้เฒ่า ปราชญ์ชาวบ้าน ครู ช่วยดูแล เมื่อชุมชนเข้มแข็ง คดีความก็จะน้อยลง ประการที่เก้า-ฐานของระบบสุขภาพ ระบบชุมชนเป็นระบบสุขภาพที่ใหญ่ที่สุด สามารถดูแลคนได้ด้วยราคาถูกกว่า คุณภาพดีกว่า และรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งหมด และประการสุดท้าย - ฐานภูมิคุ้มกัน ซึ่งการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนจะเป็นภูมิคุ้มกันจากวิกฤตในประเทศและวิกฤตโลก ซึ่งพลังทั้ง 10 ประการนี้จะก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบภูมิคุ้มกัน-ระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรพลังบวก

“คนทั่วโลกลำบากเพราะใช้ระบบเสรี แย่งชิงเสรี ประเทศไทยไม่ควรเอาอย่าง เพราะพื้นฐานไม่เหมือนกัน ระบบเศรษฐกิจชุมชนบนฐานเกษตรพลังบวก บวกหมายความว่าใครจะทำอะไรเพิ่มเติมก็ได้ แต่พื้นฐานคือมีบ้าน มีข้าวกิน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกัน ถ้าคนไทยทั้งหมดมีตรงนี้จะมีความสุข คุณภาพชีวิตดี ดูแลลูกได้ แล้วระบบเศรษฐกิจภูมิคุ้มกันกับเศรษฐกิจมหภาคก็จะเกื้อกูลกัน เราร่วมกันเดินทางไกลเพื่อคนจนมาสี่สิบกว่าปีแล้ว เดินได้ไกลมากขึ้นเรื่อยๆ เดินด้วยสันติ ใช้ความรู้ การมีส่วนร่วม ถักทอกัน จะเกิดพลังยิ่งกว่าการปฏิวัติ เป็นกระบวนการปฏิวัติสัมพันธภาพ เปลี่ยนสัมพันธภาพจากทางดิ่งเป็นทางราบ เรียนรู่ร่วมกัน มีไมตรีจิตต่อกัน” ศ.นพ.ประเวศสรุป

ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายและบูธนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดกว่า 80 บูธที่ร่วมกันนำเสนอประเด็นต่างๆ เช่น ประเด็นสุขภาพ ประเด็นพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น โดยงานจะมีการจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 9 ม.ค. นี้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ วันที่ 8 ม.ค.62 จะมีการเสวนา “พลังพลเมืองอาสา สร้างสังคมสุขภาวะ” โดยทีมวิทยากร พลเมืองอาสา กรณี 13 หมูป่า ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย, การแสดงพิธีการแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรภาคีความร่วมมือเพื่อสานต่อภารกิจชุมชนสุขภาวะ, เสวนา " ปาบึก ขึ้นบก รับมืออย่างไร ให้ปลอดภัยที่สุด" โดยทีมรับมือภัยพิบัติภาคใต้ และ วันที่ 9 ม.ค.62 พบกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เสวนา จากอดีตสู่อนาคต “ธรรมนูญสุขภาพตำบล : ธรรมนูญชุมชนสุขภาวะ”, พิธีสมโภชธรรมนูญสุขภาวะ – ธรรมนูญตำบล และพิธีปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 1 เป็นต้น

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์