นักเรียนไทย-นักวิชาการนานาชาติมีจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องไทยมีเลือกตั้งฟรี-แฟร์

เครือข่ายนักเรียนไทย นักวิชาการนานาชาติในไต้หวัน ออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องไทยมีเลือกตั้งเสรี เป็นธรรม ให้ คสช. เลิก ม.44 ไม่ใช้งบแผ่นดินทำนโยบายทับซ้อนการดำเนินงานของพรรคการเมืองเครือข่าย ทำตัวเป็นรัฐบาลรักษาการณ์ ให้มีการตรวจสอบ ยุติแทรกแซงองค์กรอิสระโดยเฉพาะ กกต. ให้ 4 รมต. ลาออกหลังร่วมพรรคพลังประชารัฐ ให้องค์กรใน-นอกประเทศสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

9 ม.ค. 2562 กลุ่มเครือข่ายนักเรียนไทยและนักวิชาการนานาชาติในไต้หวันเพื่อประชาธิปไตยในไทยมีจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมในประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมลงนามทั้งไทยและต่างชาติทั้งสิ้น 102 คน มีใจความดังนี้

จดหมายเปิดผนึกเรียกร้องการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมในประเทศไทย
กลุ่มเครือข่ายนักเรียนไทยและนักวิชาการนานาชาติในไต้หวันเพื่อประชาธิปไตยในไทย

เรียน พี่น้องประชาชนชาวไทย

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบรัฐประหาร โดยการนำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อ้างความจำเป็นของการรักษาความสงบเรียบร้อย การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนความบกพร่อง และความล้มเหลวของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยร่วมกับกลุ่มบุคคลที่อาจมีพฤติการณ์เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย

การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และองคาพยพตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ปรากฏข้อเท็จจริงที่น่าห่วงใยว่า เกิดการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดหลักนิติรัฐ นิติธรรม โดยเฉพาะการประกาศใช้กฎหมาย หรือคำสั่งพิเศษ การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังไม่สามารถประคับประคองสถานะทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน ขีดความสามารถ เอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มทุนที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ สูญเสียการเจรจาระหว่างประเทศ และภาพลักษณ์อันสง่างาม และเป็นประชาธิปไตยของประเทศในประชาคมโลกไว้ได้

ต่อมาเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศคำสั่ง คสช.ที่ 22/2561 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อผ่อนคลายทางการเมือง สร้างบรรยากาศเปิดทางให้เกิดการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐบาลมีพฤติกรรม และการใช้อำนาจอันสุ่มเสี่ยงให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้งที่เป็นอิสระ และเป็นธรรม เกิดกระแสร้องเรียนถึงความไม่ชอบมาพากล ข้อวิจารณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลในรัฐบาล กับพรรคการเมืองแนวร่วม และการใช้อำนาจที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ โดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การใช้อำนาจดังกล่าว อาจส่งผลให้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย จนไม่สามารถผ่อนคลายสถานการณ์ทางการเมืองให้ดีขึ้นได้ และสุ่มเสี่ยงต่อความพยายามสืบทอดอำนาจ ทางกลุ่มเครือ
นักเรียนไทย และนักวิชาการนานาชาติในไต้หวันเพื่อประชาธิปไตย ห่วงใยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงมีข้อเรียกร้อง พร้อมลงลายชื่อข้างท้าย ดังนี้

1) เรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยกเลิกการใช้บทบัญญัติมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 หรือที่รู้จักโดยทั่วไป ว่า “มาตรา 44” ที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

2) ยุติการใช้งบประมาณแผ่นดิน ผ่านนโยบายทางเศรษฐกิจ ที่ทับซ้อนกับการดำเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมืองในเครือข่าย คสช. และเปิดโอกาสให้เกิดการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก และภาคประชาชน

3) ยุติการแทรกแซงองค์กรอิสระ โดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือใช้หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพรรคการเมืองเครือข่าย คสช.

4) เรียกร้องให้รัฐมนตรีในรัฐบาลคณะรักษาความแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลาออกจากตำแหน่งโดยทันที หลังเป็นกรรมการบริหาร สมาชิก หรือมีตำแหน่งสาคัญในพรรคพลังประชารัฐ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลคงสถานะไว้แค่ ‘รัฐบาลรักษาการณ์’ เท่านั้น

5) เปิดโอกาสให้หน่วยงานระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน สังเกตการณ์การเลือกตั้งได้อย่างอิสระ

ด้วยความจริงใจ
Yours sincerely,
1. กนกวรรณ เสโส นักศึกษา มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
2. กรรณพร ทรงเจริญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยการเมืองแห่งชาติ (ไต้หวัน)
3. กิ่งกมล ไซ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแห่งชาติจื้อหนาน
4. ตนวรรต สุวรรณกนิษฐ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยการเมืองแห่งชาติ (ไต้หวัน)
5. ธีรยุทธ สมเวที นักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
6. นฤมล เกษมสุข นักศึกษา มหาวิทยาลัยการเมืองแห่งชาติ (ไต้หวัน)
7. นลวรรณ กาญจนประภาส นักศึกษา มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
8. นิติธร สุรบัณฑิตย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยการเมืองแห่งชาติ (ไต้หวัน)
9. ภาพิมล บุณยะกลัมพ นักศึกษา มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
10. มัธธาณะ รอดยิ้ม นักศึกษา มหาวิทยาลัยการเมืองแห่งชาติ (ไต้หวัน)
11. วรรษมน โฆษะวิวัฒน์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยการเมืองแห่งชาติ (ไต้หวัน)
12. วรัทภูมิ บัวระภา นักศึกษา มหาวิทยาลัยการเมืองแห่งชาติ (ไต้หวัน)
13. ศิรินันท์ วนิชนนทกุล นักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง
14. สุกฤษฏ์ เพียรสุวรรณ นักศึกษา มหาวิทยาลัยการเมืองแห่งชาติ (ไต้หวัน)
15. อธิพล เจียรวัฒน์ชัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง
16. Ambruso Student National Chengchi University
17. An-Jung Lee Student National Chengchi University
18. Ana Oviedo Student National Chengchi University
19. Arissa Wang Student National Chengchi University
20. Athena Wong Student National Chengchi University
21. Ayaka Minamoto Student National Chengchi University
22. Chanpenporn Tabchai Student National Cheng Kung University
23. Chen Student National Chengchi University
24. Chen Hung Chen Student National Chengchi University
25. Chengyu-Lin Student National Taiwan University
26. Chia Kai Li Student National Chengchi University
27. Chia Pei, Lim Student National Chengchi University
28. Chou Fang Hua Student National Chengchi University
29. Chu Yi Ching Student National Chi Nan University
30. Chun-Hua, Huang Student National Chengchi University
31. Daya Kuan Associate Professor National Chengchi University
32. Ekasit Rungrojkanranan Student Chinese Culture University
33. Emelyn Peralta Student National Chengchi University
34. Enya Hsu Student National Chengchi University
35. Eugin Hsu Student National Chengchi University
36. Helga Csarno Student National Chengchi University
37. Hong Uyen-Mach Student National Chengchi University
38. Hsiao Yueh-Min Student National Chengchi University
39. Hsin Tsun Lu Student National Sun Yat-Sen University
40. Hsiuchi, Lu Student National Cheng Kung University
41. Hsu Student National Chi Nan University
42. Hsu-Yi, An Alumni National Chengchi University
43. Irsyad Martias Student National Chengchi University
44. Jame Morris Student National Chengchi University
45. Jui Kan Student National Chengchi University
46. Junjira Tunthong Student National Chengchi University
47. Junwei Lu Student National Chengchi University
48. Kai-Wen Chen Student National Cheng Kung University
49. Kelly Park Student National Chengchi University
50. Lai Tzu Lin Student National Chi Nan University
51. Lewis Student National Chengchi University
52. Lianne Angelico Depante Student National Chengchi University
53. Liao Jiahui Student National Chi Nan University
54. Liao Wan Yin Student National Chi Nan University
55. Lily Chan Student National Cheng Kung University
56. Liu Chen-yu Student National Chengchi University
57. Logan Seng Student National Chengchi University
58. Lushyin Lin Student National Chengchi University
59. Mauricio Argueta Student National Chengchi University
60. Meng-en Hsiao Student National Cheng Kung University
61. Min Shun-Su Alumnus Soochow University
62. Moriyeng Saewang Student National Taiwan University
63. Munkhtuya Davaajav Student National Chengchi University
64. Nanisha Ketjinda Student National Cheng Kung University
65. Nomin Dambieva Student National Chengchi University
66. Pascaline Baltel Student National Chengchi University
67. Paula Perez Romero Student National Chengchi University
68. Peter Luo Student National Chengchi University
69. Phil Lee Henderson Student National Chengchi University
70. Po-Chun Huang Assistant Professor National Chengchi University
71. Raymond Low Student National Chengchi University
72. Renan Student National Chengchi University
73. Sarah Ngai Student National Chengchi University
74. Sathita Sutthitrairong Student National Cheng Kung University
75. Shao-Ren Chen Student National Chengchi University
76. Shih-Hsien Lin Student National Chengchi University
77. Si-Yuan-Chen Student National Chengchi University
78. Sirapattra Ruangsri Student National Cheng Kung University
79. Stanley Huang Lecturer National Chengchi University
80. Sylvia Cheng Student National Chengchi University
81. Thao-Tran Student National Chengchi University
82. Tom Chen Student National Kaohsiung Normal University
83. Tsai Meng Ling Student National Chi Nan University
84. Tsai Yi-Hung Student Hwa-Hsia University of Technology
85. Tsao Wen Yi Student National Chengchi University
86. Uma Chinnannan Student National Chengchi University
87. Wen-Hsin Lee Student National Chengchi University
88. Yannick Heinemann Student National Chengchi University
89. Yating Yang Student National Chi Nan International University
90. Yen Jung Liang Student National Chengchi University
91. Ying, Lee Student National Cheng Kung University
92. Yu Student Fu Jen University
93. Yu-Chen Cheng Student National Chengchi University
94. Yu-Chia Chang Student National Chengchi University
95. Yuriga Wu Student Kun Shan University
96. 劉家溱 Student 台中科技大學
97. 張瑋真 Student National Chengchi University
98. 彭彥程 Student National Cheng Kung University
99. 江翊瑄 Student National Chengchi University
100. 江芸萱 Student Chinese Culture University
101. 雷瑞思 Alumnus National Chengchi University
102. 黃閔貞 Student National Chengchi University

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์