เปลี่ยนชื่อ บก.ถปพ. เป็น บก.ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ สตช. เปลี่ยนชื่อ "กองบังคับการ ถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง" เป็น "กองบังคับการ ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง" พร้อมตั้ง กองแผนงานกิจการพิเศษ

 

28 ม.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (27 ม.ค.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เรื่องการกำหนดหน่วยงาน และเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2562 ลงนามโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2 ฉบับ คือ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2562 และ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562

สำหรับประกาศของ สตช. นั้นมีประเด็นสำคัญ ซึ่งเว็บไซต์ตำรวจทางหลวงสรุปไว้ว่า เปลี่ยนแปลงชื่อ กองบังคับการตำรวจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็น กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปและบุคคลท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับเป็นพระราชอาคันตุกะ

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการถวายพระเกียรติต่อพระองค์ หรือบุคคลที่ต้องมีการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในขณะที่เสด็จไปหรือไปยังที่ใด รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติภารกิจตามพระราชประสงค์ 4. ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย การตรวจพื้นท่ีเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ขบวนเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ 5. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญา

6.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัย ต่อความมั่นคงและองค์พระมหากษัตริย์ 7. ปฏิบัติการทางยุทธวิธี และเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่างๆ และสนับสนุน การปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง

8.ปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจ มีหน้าท่ีตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ งานสื่อสาร และศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแส ทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์ และ 9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ยัง เปลี่ยนชื่อ กองกำกับการถวายความปลอดภัย 1-6 เป็น กองกำกับการ 1-6 และกองกำกับการสายตรวจถวายความปลอดภัย เป็น กองกำกับการสายตรวจ

จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบเสียใหม่  โดย กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 แบ่งเป็น 9 กองกำกับการ รับผิดชอบ ดังนี้  กก.1. รับผิดชอบ กทม. กก.2. รับผิดชอบ บช.ภ.1 บช.2.  กก.3. รับผิดชอบ บช.ภ.3 และบช.ภ.4 กก.4.รับผิดชอบ บช.ภ.5 บช.ภ.6 กก.5. รับผิดชอบ บช.ภ.7.และบช.ภ.8  กก.6 รับผิดชอบ บช.ภ.9. และมี กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองกำกับการพิเศษ และกองกำกับการสายตรวจ มีเขตอำนาจรับผิดชอบทั่วประเทศ

ทั้งนี้กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังคงมี พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ.วันที่ 25 ม.ค.2562

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 10 นั้น ประกอบด้วย ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (4) ของ (ก) ของ 1.1 ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการ ของ (1) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(4) กองแผนงานกิจการพิเศษ ประกอบด้วย 1) ฝ่ายอำนวยการ 2) กลุ่มงานแผนถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ 3) กลุ่มงานจิตอาสาพัฒนา 4) กลุ่มงานจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ 5) กลุ่มงานขับเคลื่อนการถวายความปลอดภัยในพื้นที่ 6) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4/1) ของ (ก) ของ 1.1 ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบ กองบัญชาการ ของ (1) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ อย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 “(4/1) กองแผนงานความมั่นคง ประกอบด้วย 1) ฝ่ายอำนวยการ 2) กลุ่มงานการรักษาความปลอดภัย 3) กลุ่มงานความมั่นคง 4) กลุ่มงานจราจร 5) กลุ่มงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 6) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (3) ของ (ง) ของ 1.1 ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการ ของ (1) ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) กองงบประมาณ ประกอบด้วย 1) ฝ่ายอำนวยการ 2) ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณภาพรวม 3) - 8) ฝ่ายงบประมาณ 1 - 6 9) ฝ่ายวิชาการ ”

ส่วนข้ออำนาจหน้าที่ของกองแผนงานกิจการพิเศษนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/012/T_0001.PDF

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์