กระทรวงแรงงานเตรียมงาน 23,000 อัตรา รองรับนักเรียน นศ.ช่วงปิดเทอม

28 ม.ค.2562 กระทรวงแรงงานเผยแพร่ข่าวประสัมพันธ์ระบุ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดตัวโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ประจำปี 2562 พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ระหว่างกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สถานประกอบการ 21 แห่ง  สานต่อการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียนระหว่างภาครัฐและเอกชน เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียนได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ลดการมั่วสุมและการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รู้จักความอดทน มีระเบียบวินัย และได้เรียนรู้โลกของอาชีพอันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว รวมทั้งมีรายได้ในระหว่างการเรียน โดยมีการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,163 แห่ง อยู่ในกรุงเทพมหานคร 124 แห่ง ส่วนภูมิภาค 1,039 แห่ง   สามารถส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้ถึง 35,403 คน จากเป้าหมายจำนวน 30,000 คน คาดว่าจะสร้างรายได้จำนวนทั้งสิ้น 458,822,880 บาท สำหรับในปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 50,000 คน ขณะนี้มีตำแหน่งงานว่างรองรับแล้ว 631 ตำแหน่ง 23,609 อัตรา อาทิ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป พนักงานบริการลูกค้า พนักงานฝ่ายผลิต สถานพนักงานประจำร้าน พนักงานจัดเรียงสินค้า เป็นต้น สถานประกอบการ 1,029 แห่ง

ทั้งนี้ สถานประกอบการ 21 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (บาร์บิคิว พลาซ่า) บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัด บริษัท ฟูจิ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เมซโซ่ จำกัดบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท แมคไทย จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด (ซานตาเฟ้) บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด (อเมซอน คาเฟ่) และบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด 

ในการดำเนินงานกรมการจัดหางานจะให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานและส่งตัวไปสถานประกอบการเพื่อพิจารณาบรรจุงาน และให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะฝึกทักษะระหว่างการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน ส่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งคุ้มครองการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ขณะที่สำนักงานประกันสังคมจะคุ้มครองดูแลด้านสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน หน่วยงานทางการศึกษาได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมนักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงาน ขณะที่นายจ้าง/สถานประกอบการจะจัดเตรียมตำแหน่งงานและพี่เลี้ยงสอนงาน ด้านภาคีเครือข่ายผู้ปกครองจะสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

สำหรับอัตราค่าจ้างที่นักเรียน/นักศึกษาจะได้รับไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท ระยะเวลาทำงานคือ

1) เปิดภาคเรียนปกติ : วันเรียนปกติ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง 
2) ปิดภาคเรียน : ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง 
3) สัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง

สำหรับในส่วนของการดูแลปฏิบัติงานนั้น จะมีการจัดหาพี่เลี้ยงในการสอนและมอบหมายงาน รวมทั้งเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา และในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยระหว่างทำงาน นายจ้างยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ขณะที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจะจัดส่งนักเรียน นักศึกษา ฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น เช่น การทำงานเป็นทีม มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น พร้อมทั้งปฐมนิเทศก่อนส่งตัวเข้าทำงานระหว่างวันที่ 1–8 มีนาคม 2562 นักเรียน นักศึกษาสามารถสมัครได้หลายช่องทางคือ 1. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ที่อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้ากระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ , สำนักงานจัดหางานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 , สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  2. สถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงาน 3. เว็ปไซต์ : www.smartjob.doe.go.th 4. สายด่วน 1506 สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์