บ้านสมเด็จโพลล์ ระบุคนกทม.จะเลือก 'เพื่อไทย' อันดับ 1 ตามด้วย ปชป.

บ้านสมเด็จโพลล์ เผยผลสำรวจคนกรุงเทพ จะเลือกพรรคเพื่อไทย มากที่สุด 26.1% อันดับ 2 คือพรรคประชาธิปัตย์ 24.1% ขณะที่อันดับ 3 คือ พรรคพลังประชารัฐ 14.5% ส่วน บุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกฯ 25.3% เลือก 'อภิสิทธิ์' อันดับ 2 คือ พล.อ.ประยุทธ์ 20.1% 

30 ม.ค.2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดือนมกราคม 2562 โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,176 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 24 - 27 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผช.ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต้องการสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องความคาดหวังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน             ราษฏร หลังจากวันพุธที่ 23 ม.ค.2562 หลังมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มี.ค.2562 ความตื่นตัวทางการเมืองของพรรคการเมือง นักการเมือง และประชาชนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติแบบใด ที่ประชาชนคาดหวัง และการตัดสินใจจะเลือกผู้สมัครแบบใด การสังกัดพรรคการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่ และคิดว่าผู้ใดที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ซึ่งในวันที่ 4-8 ก.พ. 2562 เป็นวันรับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน ราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมบัญชีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองต้องแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความคิดเห็นของประชาชนต่อความคาดหวังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดือนมกราคม 2562

โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่มีคุณสมบัติที่มีความซื่อสัตย์โปร่งใส มากที่สุด ร้อยละ 41.0 อันดับที่สองคือ มีความเสียสละทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 16.0 อันดับที่สามคือ มีความขยันทุ่มเทในการทำงาน ร้อยละ 15.1 อันดับที่สี่คือ มีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 14.2 อันดับที่ห้าคือ มีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 9.1 และหากต้องไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจะตัดสินใจเลือกบุคคลประเภท ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 45.3 อันดับที่สองคือ ผู้ที่มีความเสียสละเพื่อสังคม ทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 22.2 อันดับที่สามคือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่และทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 15.7 อันดับที่สี่คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประวัติการศึกษาและการทำงานอย่างมากมาย ร้อยละ 8.3 อันดับที่ห้าคือ ผู้ที่เป็นลูกหลาน ตระกูลนักการเมือง ร้อยละ 4.3

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากพรรคการเมืองให้ความสำคัญกับนโยบาย ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ มากที่สุด ร้อยละ 35.8 อันดับที่สองคือ ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 19.0 อันดับที่สามคือ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 18.4 อันดับที่สี่คือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 10.4 อันดับที่ห้าคือ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 9.1 และปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในการเลือกตั้งครั้งนี้คือ ตัวผู้สมัคร ร้อยละ 51.1และพรรคการเมืองที่สังกัด ร้อยละ 48.9

หากมีการเลือกตั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทย มากที่สุด ร้อยละ 26.1 อันดับที่สองคือพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 24.1 อันดับที่สามคือพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 14.5 อันดับที่สี่คือพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 7.5 อันดับที่ห้าคือ พรรคไทยรักษาชาติ ร้อยละ 6.4 และคิดว่าบุคคลที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากที่สุดคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 25.3 อันดับที่สองคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 20.1 อันดับที่สามคือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 12.1 อันดับที่สี่คือ นายพานทองแท้ ชินวัตร ร้อยละ 9.3 อันดับที่ห้าคือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 9.3

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร มีหน้าที่ทำอะไร ร้อยละ 53.1 รองลงมาคือไม่ทราบ ร้อยละ 29.8 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.1 และคิดว่าจะไปเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 เดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 55.4 รองลงมาคือไม่แน่ใจ ร้อยละ 24.4 และไม่ไป ร้อยละ 20.2

รายละเอียดความคิดเห็นของประชาชนต่อความคาดหวังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดือนมกราคม 2562

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนกรุงเทพมหานคร

  1. ท่านอยากได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่มีคุณสมบัติแบบใดมากที่สุด

มีความซื่อสัตย์โปร่งใส                                                                 ร้อยละ 41.0

มีความเสียสละทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง                                      ร้อยละ 16.0

มีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม                                                  ร้อยละ 14.2

มีความขยันทุ่มเทในการทำงาน                                                       ร้อยละ 15.1

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                                            ร้อยละ 4.6     

มีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว                                                          ร้อยละ 9.1

  1. หากท่านต้องไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ท่านจะตัดสินใจเลือกบุคคลประเภทใดมากที่สุด

ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต                                                               ร้อยละ 45.3

ผู้ที่มีชื่อเสียง นักร้อง ศิลปิน ดารา                                                   ร้อยละ 3.1

ผู้ที่เป็นลูกหลาน ตระกูลนักการเมือง                                                ร้อยละ 4.3

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ และทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง                                     ร้อยละ 15.7

ผู้ที่มีความเสียสละเพื่อสังคม ทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง                      ร้อยละ 22.2

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประวัติการศึกษาและการทำงานอย่างมากมาย     ร้อยละ 8.3

ผู้ที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆ     ร้อยละ 1.0

  1. หากมีการเลือกตั้งท่านคิดว่าท่านจะเลือกพรรคการเมืองใดมากที่สุด

พรรคพลังประชารัฐ                                    ร้อยละ  14.5

พรรคไทยรักษาชาติ                                     ร้อยละ  6.4

พรรคภูมิใจไทย                                          ร้อยละ  3.7

พรรคประชาธิปัตย์                                      ร้อยละ  24.1

พรรคเพื่อไทย                                            ร้อยละ  26.1

พรรคอนาคตใหม่                                        ร้อยละ  7.5

พรรครวมพลังประชาชาติไทย                          ร้อยละ  4.3

พรรคชาติไทยพัฒนา                                    ร้อยละ  3.8

พรรคชาติพัฒนา                                         ร้อยละ  1.4

พรรคเพื่อชาติ                                            ร้อยละ  2.0

พรรคประชาชนปฏิรูป                                  ร้อยละ  1.0

พรรคท้องถิ่นไทย                                        ร้อยละ  0.6

  1. ท่านคิดว่าบุคคลใดเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากที่สุด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา                            ร้อยละ  20.1

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ                                 ร้อยละ  25.3

พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์                               ร้อยละ  1.3

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์                           ร้อยละ  12.1

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์                                   ร้อยละ  6.5

นายชวน หลีกภัย                                        ร้อยละ  4.0

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ                                ร้อยละ  9.3

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ                                ร้อยละ  5.3

นายพานทองแท้ ชินวัตร                                ร้อยละ  9.4

นายอนุทิน ชาญวีรกูล                                   ร้อยละ  2.0

พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียเวส                                     ร้อยละ  0.6

  1. ท่านทราบหรือไม่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร มีหน้าที่ทำอะไร

ทราบ                                                     ร้อยละ  53.1

ไม่ทราบ                                                   ร้อยละ  29.8

ไม่แน่ใจ                                                   ร้อยละ  17.1

  1. ท่านคิดว่าท่านจะไปเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 เดือนมีนาคม 2562 หรือไม่

ไป                                                         ร้อยละ  55.4

ไม่ไป                                                      ร้อยละ  20.2   

ไม่แน่ใจ                                                   ร้อยละ  24.4

  1. ท่านคิดว่านโยบายใดที่เป็นนโยบายที่อยากให้พรรคการเมืองให้ความสำคัญมากที่สุด

ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ                   ร้อยละ  35.8

ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต                        ร้อยละ  19.0

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม               ร้อยละ  18.4

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                       ร้อยละ  9.1

ด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาสังคม              ร้อยละ  4.5

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน              ร้อยละ  10.4

ด้านการปกครองท้องถิ่น                                ร้อยละ  1.5

ด้านพลังงาน                                              ร้อยละ  1.3

  1. ท่านคิดว่าปัจจัยที่ทำให้ท่านตัดสินใจในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในการเลือกตั้งครั้งนี้มากที่สุด

ตัวผู้สมัคร                                                ร้อยละ  51.1

พรรคการเมืองที่สังกัด                                  ร้อยละ  48.9

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์