ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลง คกก.บริหาร 'พรรคไทยรักษาชาติ' 6 คน

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2561 โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง รับรองการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ 6 ตำแหน่ง โดยลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 11 ง วันที่ 7 ก.พ. 2562

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2561 ระบุว่า

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติและคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ จํานวน 7 คน นั้น

บัดนี้ พรรคไทยรักษาชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายกมล วิจิตรโสภาพันธ์ ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ตามข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 31 วรรคหนึ่ง (2) และข้อ 30 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ จํานวน 6 คนประกอบด้วย

1. นายวีรภัทร พาสุนันท์ รองหัวหน้าพรรค
2. นางธัญญ์รวี สุจิโรจน์ธนกุล เลขาธิการพรรค
3. นายพีรพงศ์ พาสุนันท์ รองเลขาธิการพรรค
4. นางสาวสุรภา ยุวนบุณย์ เหรัญญิกพรรค
5. นายศิรเมศร์ เสถียรุจิกานนท์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
6. นางสาวจิรัตธิติกาล คุ้มเสือ โฆษกพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า พรรคไทยรักษาชาติ ชื่อย่อ: ทษช. เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ฉบับ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2552 ในชื่อ 'พรรครัฐไทย' โดยมีนายเอกสิทธิ์ เจาฑานนท์ และนายศิรเมศร์ เสถียรรุจิกานนท์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก ต่อมาในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรครัฐไทยครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2553 ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคจาก 'พรรครัฐไทย' เป็น 'พรรคไทยรวมพลัง' พร้อมกับเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และภาพเครื่องหมายพรรค โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 2554 พรรคไทยรวมพลังได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้ที่นั่งในสภาแม้แต่ที่นั่งเดียว

ในปี 2557 นายเอกสิทธิ์ หัวหน้าพรรคคนแรกได้ลาออกจากตำแหน่งทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ โดยนายกมล จิรโสภาพันธ์ ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรคจึงรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรค จากนั้นในการประชุมใหญ่ของพรรคไทยรวมพลังเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น 'พรรคไทยรักษาชาติ' พร้อมกับเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค อุดมการณ์ของพรรค และนโยบายของพรรค รวมถึงนายกมล ได้ลาออกจากตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรค 

กระทั่งการประชุมใหญ่ของพรรคไทยรักษาชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ มีวาระสำคัญในการเลือก หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวมถึงเปลี่ยนแปลงภาพเครื่องหมายพรรค และสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช เป็นหัวหน้าพรรค, นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1, นางสุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2, นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3, นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4, นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค, นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1, นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรคคนที่ 2, นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3, นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรค, นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองโฆษกพรรค, นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค, นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์เหรัญญิกพรรค, รศ. ดร. รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค, นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์