ข้อเสนอการเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างล้นหลามในวันนี้ อันเป็นภาพสะท้อนว่าประชาชนต้องการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของประเทศหลังจากถูกปิดกั้นมายาวนานเกือบ 8 ปี การเลือกตั้ง 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญ มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศ อนาคตประชาธิปไตยไทย ความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม และ คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นความหวังของประชาชนไทยทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นตามวิถีทางประชาธิปไตยอย่างสันติ ดำเนินการปฏิรูปประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และประเทศจะเดินหน้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายใน 10 ปี หากการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งมีเสถียรภาพและมีความมั่นคง นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ปรับเปลี่ยนให้ยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศเป็นยุทธศาสตร์ของประชาชนด้วยการมีส่วนร่วมในการร่างขึ้นมาใหม่ การจะบรรลุเป้าหมายได้ต้องทำให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดในการเลือกตั้งครั้งนี้และสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มั่นคงได้ ขอให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่า 80% ขึ้นไปจึงเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ 

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้มีความน่าเป็นห่วงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาความขัดแย้งหรือวิกฤติทางการเมืองได้เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้ มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นการเลือกตั้งภายใต้ระบอบรัฐประหารและรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จึงเป็นการเลือกตั้งที่มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพและการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับขั้วอำนาจ คสช มีการยุบพรรคการเมืองฝ่ายต่อต้าน คสช และความพยายามในการยุบเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ยังเป็นการเลือกตั้งที่มีการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยต่อต้าน คสช และ ฝ่ายเผด็จการ สนับสนุน คสช สถานการณ์การเลือกตั้งเช่นนี้จะทำให้เกิดการสะสมตัวของวิกฤติความขัดแย้งที่รอวันปะทุ สังคมไทยสามารถบรรเทาปัญหาวิกฤติในอนาคตได้ด้วยการยึดมั่นในแนวทางการแก้ปัญหาที่ยึดหลักสันติประชาธรรม คือ ยึดสันติวิธี ยึดหลักการประชาธิปไตย ยึดผลประโยชน์ประชาชน ยึดถือความเป็นธรรมและมีระบบยุติธรรมที่ทุกฝ่ายยอมรับ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ประชาชน ความสงบสุขความปรองดองสมานฉันท์ ความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กระผม นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ในฐานะอดีตประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย จึงขอเสนอข้อเรียกร้องและความคิดเห็นต่างๆดังต่อไปนี้  

1. ขอเรียกร้องให้ สำนักงาน กกต ชี้แจงรายละเอียดระบบในการรักษาความปลอดภัยของความหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า เปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนและกลไกในการดูแลให้การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

2. ทุกภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะ กกต และ รัฐบาล ต้องทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนยอมรับผลการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ ขอเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วย 

3. สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คสช ต้องงดออกเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมมีความสำคัญอย่างมากต่ออนาคตของประเทศและเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของการลงทุน ความก้าวหน้าและความสงบสุขของสังคม  

4. ขอให้พรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนอันเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อเจตนารมณ์ของประชาชน พรรคการเมืองต้องมีสัญญาประชาคมร่วมกันว่า ทำอย่างไรประชาธิปไตยจะไม่ล้มเหลวอีกและเป็นเงื่อนไขให้เกิดการยึดอำนาจรัฐประหารอีก

5. ขอให้ประชาชนไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย เพิ่มการตรวจสอบถ่วงดุลในระบบการเมือง สามารถแก้ปัญหาต่างๆของประเทศ รวมทั้งนำมาสู่ความปรองดองสมานฉันท์หลังการเลือกตั้งด้วยการเลือกพรรคการเมืองที่ยึดถือหลักการประชาธิปไตย ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจของฝ่ายเผด็จการอำนาจนิยม  

6. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่เป็น “รัฐบาลรักษาการ” เพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชนเจ้าของประเทศผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหลาย ไม่ดำเนินการอนุมัติโครงการต่างๆที่มีภาระผูกพันต่อรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง หรือ ใช้จ่ายเงินงบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หรืออนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อนุมัติสัมปทานต่างๆอย่างเร่งรีบเร่งรัด โดยปราศจากการพิจารณาอย่างรอบคอบ โครงการและสัมปทานต่างๆที่กำลังรอพิจารณาอยู่นั้นควรส่งมอบต่อให้คณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งจะอยู่ภายใต้ระบบที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลโดยฝ่ายค้าน 

7. ขอเรียกร้องให้เครือข่ายองค์กรประชาธิปไตยทั้งหลายผสานกำลังเพื่อต่อต้านกลโกงการเลือกตั้งในทุกรูปแบบ และ เตรียมพร้อมในการเคลื่อนไหวคัดค้านผลการเลือกตั้งที่เกิดจากการทุจริตและโกงการเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ 

8. ขอให้ประชาชนใช้การเลือกตั้งครั้งนี้ในการหยุดยั้งนโยบายที่เพิ่มอำนาจผูกขาดทางการเมืองและเศรษฐกิจ หยุดยั้งนโยบายสร้างความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ หยุดยั้งกฎหมายที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน หยุดยั้งการให้สิทธิประโยชน์ทุนข้ามชาติที่เกินพอดีจนสร้างไม่เท่าเทียมในการแข่งขันต่อกิจการของคนไทย ทบทวนโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและมีต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สูงเกินไป หยุดยั้งนโยบายประชานิยมที่ขาดความรับผิดชอบและละเมิดต่อกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างรุนแรง

9. มีการวางยุทธศาสตร์ ระบบและกลไกต่างๆในรัฐธรรมนูญและนอกรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการสืบทอดอำนาจโดย คสช ทางเดียวที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ คือ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้พรรคการเมืองแนวร่วมประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเท่านั้น เปลี่ยน “การสร้างประชาธิปไตยโดยกระจายอำนาจจากบนสู่ล่าง” เป็น “สร้างประชาธิปไตยขั้นหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อรองรับประชาธิปไตยขั้นประเทศ” พร้อมผลักดันการปฏิรูปในมิติต่างๆผ่านกลไกการเลือกตั้ง เป็น การปฏิรูปภายใต้ประชาธิปไตย 

10. ประชาชนต้องตระหนักว่า หลังการเลือกตั้งแล้ว ประเทศไทยยังคงอยู่ภายใต้ระบอบกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการ จึงเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต้องร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ “ประชาธิปไตยเต็มใบ” ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยอันเป็นพื้นฐานของสถาปนา “ระบอบประชาธิปไตย” ที่มั่นคงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคน 
 

 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์