อัยการธนกฤต ชี้บัตรจากนิวชีแลนด์ไม่เข้าข่ายบัตรเสีย ด้าน กกต. บอกเป็น “บัตรที่นับคะแนนไม่ได้”

26 มี.ค. 2562 อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.เป็นประธานการประชุม กกต.เพื่อพิจารณาวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จากนิวซีแลนด์ ประมาณ 1,542 ใบ เป็นบัตรเสียหรือไม่ โดยภายหลังการประชุม อิทธิพร เปิดเผยว่า กกต.มีมติวินิจฉัยให้บัตรดังกล่าว เป็นบัตรที่เอามานับคะแนนไม่ได้ เพราะเวลานับคะแนนปิดไปแล้ว ซึ่งที่ประชุม กกต. ไม่ได้นำมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2560 มาพิจารณา

ด้านสำนักงาน กกต. ได้ออกเอกสารข่าวระบุว่า ในการประชุม กกต. วันนี้ กกต. ได้พิจารณากรณีถุงเมลการทูตที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส5/2 )ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มาไม่ทันการคัดแยกและไม่ทันการจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง จึงมีมติว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไม่สามารถนำมานับเป็นคะแนนได้ เพราะการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแต่ละเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนนได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วและได้มีการประกาศผลการนับคะแนนแล้วด้วย พร้อมทั้งให้สำนักงาน กกต. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นและรายงานผลให้ กกต.พิจารณาภายใน 7 วัน

ขณะที่ธนกฤต วรธนัชชกุล อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด ได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีที่ กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศนิวซีแลนด์จํานวน 1,542 ใบ เป็น บัตรเสีย มีข้อความว่าเมื่อบัตรเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์เป็นบัตรเสีย ตามที่ กกต. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศนิวซีแลนด์จํานวน 1,542 ใบ เป็นบัตรเสีย เนื่องจากจัดส่งจัดส่งมาไม่ทันเวลานับ คะแนนเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 114 นั้น ผมขอให้ความเห็นส่วนตัวทางวิชาการในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 กรณี คือ

1.กรณีบัตรเสียนี้ต้องมีการสอบสวนให้ได้ความชัดเจนว่า เกิดจากความผิดพลาดของใคร ในขั้นตอนไหน และผิดพลาดได้อย่างไร หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า การที่บัตรเลือกตั้งมาถึงหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว ทําให้เป็น บัตรเสีย เป็นเพราะการกระทําละเมิด ไม่ว่าจะเป็นเพราะจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรง การจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทําให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นบัตรเสีย เช่น ค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการจัดการเลือกตั้งที่ประเทศนิวซีแลนด์ ต้องมาพิจารณาดูว่าบุคคล ผู้กระทําละเมิดให้เกิดบัตรเสียเป็นบุคคลทั่วไปหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ธนกฤต ระบุต่อว่า ถ้าบุคคลทั่วไปเป็นผู้ทําละเมิดให้เกิดบัตรเสีย การเรียกร้องค่าเสียหายก็จะเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ทําละเมิดให้เกิดบัตรเสีย เจ้าหน้าที่รัฐผู้ทําละเมิดนั้น จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งอายุความในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ก็จะต้องพิจารณาจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา กําหนดหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ สํานักงานคณะ กรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น หากจะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ของสองหน่วยงานรัฐ นี้ หลักเกณฑ์ก็จะเป็นไปตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

สําหรับหน่วยงานรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เช่น รัฐวิสาหกิจบาง แห่ง การเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานรัฐแห่งนั้นชดใช้ค่าเสียหายก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ และระเบียบภายในของหน่วยงานรัฐนั้นที่กําหนดหลักเกณฑ์ในการชดใช้ค่าเสียหายจาก การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ไว้

2.การจะถือว่าบัตรเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนนนอกราขอาณาจักรเป็นบัตรเสียนั้น ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วย การเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 114 บัญญัติไว้ว่า จะต้องเป็นกรณีที่มีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่ นับคะแนนหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม

ดังนั้นหากบัตรเลือกตั้งถูกส่งมาถึงสถานที่นับคะแนนล่าซ้ําหลังจากเริ่มนับคะแนนไปแล้ว ด้วยเหตุอื่นที่ไม่ใช่การกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม เช่น การบริหารเวลาผิดพลาดของผู้มีหน้าที่ในการดําเนินการรับส่งบัตร เลือกตั้ง การพลั้งเผลอหรือ ความละเลย ไม่ใส่ใจ ทําให้การดําเนินการไม่เป็นไปตามเวลาที่กําหนดไว้ หาก เป็นกรณีเช่นนี้ โดยไม่ปรากฏว่า เกิดจากการกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม จะถือว่าบัตรเลือกตั้งนอกราช อาณาจักรที่ประเทศนิวซีแลนด์ จํานวน 1,542 ใบ เป็นบัตรเสีย ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 114 ดังกล่าว จึงยังไม่น่าจะได้

เรียบเรียงจาก: ผู้จัดการออนไลน์ , มติชนออนไลน์

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์