การเคลื่อนในมหา'ลัยค่อยๆ ก่อตัว รวมแถลงการณ์ประณามการจัดการเลือกตั้งของ กกต.

29 มี.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้กลุ่มนิสิต นักศึกษาได้ออกมาเคลื่อนไหวตั้งโต๊ะล่ารายชื่อประชาชน เพื่อยื่นถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้พ้นจาการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากพบว่ามีปัญหาในการจัดการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 หลายประการ นอกจากนี้องค์กรนิสิตนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยยังได้ออกแถลงการณ์ประณามการจัดการเลือกตั้งของโดย กกต. ด้วย เช่น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

แถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สืบเนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2562 ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่ามีความผิดปกติในหลายกรณีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของผลคะแนนที่เกิดขึ้นในหลายเขตเลือกตั้ง ความผิดปกติในการนับคะแนนที่ล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงกรณีการดำเนินการที่หละหลวมก่อให้เกิดความเคลือบแคลงต่อผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีเหตุและผลที่เพียงพอในการตอบคำถามต่อสื่อและสังคมโดยรวม อ้างอิงจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

นอกจากนี้การจัดเลือกตั้งดังกล่าวได้มีการใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้งนั้นกลับสวนทางกับงบประมาณที่ได้ใช้ไป ซึ่งประเด็นที่สำคัญที่สุดคือการสูญเสียความเชื่อมั่นที่แต่ละประเทศมีต่อประเทศไทย ทั้งในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้น ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และมีความกังวลใจต่อประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด ว่าอาจจะส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งหากคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่สามารถที่จะคงไว้ซึ่งความสุจริตและเที่ยงธรรมได้ เรามีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีคำตอบที่ชัดเจนและเพียงพอ ที่จะทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จัดการเลือกตั้งขึ้นในครั้งนี้

ในนามขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอประณามการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ถึงความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในแง่ความสุจริตและเที่ยงธรรมของผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ทางองค์การฯ มีความประสงค์เป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าการทำงานนั้นต้องคำนึงถึงประชาชนและอยู่บนหลักของความสุจริตและเที่ยงธรรม

ด้วยความเคารพต่อระบอบประชาธิปไตย 
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แถลงการณ์ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การเลือกตั้งเมื่อวันที่  24 มีนาคม  2562 ที่ผ่านมา ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญของราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวไทย ซึ่งต่างรอคอยการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลานานกว่า 5 ปี ด้วยหวังว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นหนทางการนำประเทศ ให้เข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งคือ นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต่างตื่นตัวและเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคต ทิศทางของประเทศให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกที่ควร อันจะส่งผลต่อความเจริญวัฒนาของประเทศต่อไป

แต่ทว่า เมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกลับเป็นไปอย่างไม่สุจริต ก่อให้เกิดข้อสงสัยและความคลางแคลงใจให้กับประชาชน อาทิ การนับผลคะแนนการเลือกตั้งในบางหน่วยการเลือกตั้งมีจำนวนบัตรเลือกตั้งมากกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การมีรายชื่อของผู้เสียชีวิตและเด็กอายุต่ำกว่า  18 ปี เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การมอบบัตรเลือกตั้งผิดเขตเลือกตั้งให้กับผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งล่วงหน้า การจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรล่าช้า กระทั่งเป็นเหตุให้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงการกระทำอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความสับสนและข้อสงสัย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมิได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้กับประชาชน ได้อย่างกระจ่างแจ้งและสิ้นซึ่งข้อกังขา ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีท่าทีส่อในทางทุจริตดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ต่อสาธารณชนและนานาอารยประเทศ ซึ่งกำลังจับตามองทิศทางของประเทศไทยจากการเลือกตั้งครั้งนี้

องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ถือเป็นตัวแทนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใคร่ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงและดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยกระบวนการนับคะแนน และส่งผลคะแนน อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ของผู้สมัครทุกคน ทุกพรรคการเมือง และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน รวมไปถึงจำนวนและรายละเอียดของบัตรเสียในแต่ละเขตเลือกตั้ง

2. ตรวจสอบผลคะแนนอย่างละเอียดอีกครั้ง และเร่งรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว

3. ตรวจสอบความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสตามวิถีทางประชาธิปไตย และชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึงผลการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ

4. ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการพิเศษ เพื่อธำรงภาพลักษณ์ขององค์กรอิสระซึ่งปราศจากการครอบงำ
องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเร่งดำเนินการข้างต้นโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างมาตรฐานความยุติธรรมให้เกิดกับสังคมไทยโดยเร็ว และมิขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“ด้วยความเคารพต่อสิทธิแห่งประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย”

องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

29 มีนาคม  2562

แถลงการณ์สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)

เรื่อง หยุดปิดกั้นกิจกรรมนักศึกษา

ตามที่เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ร่วมมือกับนิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้น ปรากฏว่าคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทราได้ปฏิเสธมิให้นิสิตนักศึกษาและเครือข่ายจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลว่ามหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเป็นกลางทางการเมือง นอกจากนี้ สมาชิกของสหภาพในหลายมหาวิทยาลัยก็ถูกห้ามมิให้จัดกิจกรรมลักษณะนี้เช่นเดียวกัน

สหภาพในฐานะองค์กรกิจกรรมของนักศึกษาเห็นว่าเจตนารมณ์สูงสุดของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทุกแห่งคือการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้เกิดการแสดงและรับฟังความคิดเห็นในทุกด้าน รวมถึงด้านการเมืองและการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้ว่าในหลายช่วงที่การแสดงความคิดเห็นในสังคมถูกปิดกั้น พื้นที่มหาวิทยาลัยก็ยังคงเป็นพื้นที่เปิดกว้างทางความคิดอยู่เสมอ ดังนั้น การอ้างความเป็นกลางทางการเมืองมาปิดกั้นการทำกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาจึงมิใช่เรื่องถูกต้อง เพราะมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องเป็นกลาง แต่ต้องเปิดกว้างให้เป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพทางความคิดเห็นและการแสดงออก

สหภาพจึงขอเรียกร้องให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ทุกมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและนิสิตศึกษา รวมถึงสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการเมืองของนักเรียนและนิสิตนักศึกษาตราบเท่าที่กิจกรรมนั้นมิได้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

ทั้งนี้ สหภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาจะเป็นพื้นที่สำคัญในกระบวนการนำพาประเทศกลับสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย

“เพราะมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องเป็นกลาง
แต่ต้องเปิดกว้างให้เป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพ”

 29 มกราคม พ.ศ. 2 56 2

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแสดงความรับผิดชอบ

ตามที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่  24 มีนาคม  2562 ที่ผ่านมา ได้ปรากฏความผิดปกติหลายประการที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการจัดการเลือกตั้ง อาทิ การพบชื่อเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี และผู้ที่เสียชีวิตแล้วเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนรายชื่อ อีกทั้งกระบวนการนับ ส่ง และรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งยังเต็มไปด้วยข้อผิดพลาด อาทิ มีจำนวนบัตรเสียมากผิดปกติ มีบางหน่วยเลือกตั้งมีผลคะแนนรวมมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ ความผิดปกติในการนับคะแนนที่ล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังใช้ดุลยพินิจชี้ขาดอย่างเป็นที่น่ากังขา อาทิ การวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสีย หรือจะเป็นการวินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นบัตรเสียทั้งหมดนั้น

จากพฤติการณ์ดังกล่าว สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้บกพร่องในการสร้างความโปร่งใส และมิได้วางตัวให้เกิดความเที่ยงธรรมซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงทั้งในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งและผลคะแนนการเลือกตั้ง สภานักศึกษาฯ จึงขอประณามการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการใช้อำนาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และขอให้แสดงความรับผิดชอบต่อพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสภานักศึกษาฯ ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการนับ ส่ง และรายงานผลการเลือกตั้งอย่างละเอียด รวมถึงจำนวนและรายละเอียดของบัตรเสีย และผลคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับโดยเร็วเพื่อคงไว้ซึ่งความสุจริต เที่ยงธรรม และความเชื่อมั่นต่อองค์กร

ทั้งนี้ สภานักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีความเคารพต่อสิทธิเสียงของประชาชนซึ่งได้รอใช้สิทธิเลือกตั้งมาเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาที่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรก

“เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

 28 มีนาคม  2562

แถลงการณ์สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เนื่องด้วยพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.  2562 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 และบัดนี้การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ยังถูกตั้งข้อสงสัยจากสังคมหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการขนส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรล่าช้าจากบางประเทศ การจัดการลงคะแนนเลือกตั้งและนับคะแนนที่มีความหละหลวม และการประกาศคะแนนที่ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น อันอาจนำมาสู่ความเชื่อถือของประชาชนไทยและประชาคมโลกต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่า การเลือกตั้งเป็นกระบวนการส่งทอดเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศไปสู่ผู้แทนที่จะใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนในทางนิติบัญญัติและในทางบริหาร โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยที่มีการว่างเว้นจากการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานการเลือกตั้งยังเป็นความหวังของประชาชนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการยืนยันความถูกต้องของหลักการประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอยืนยันในหลักการการเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย

ด้วยเหตุนี้ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาแสดงความรับผิดชอบ โดยการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัย พิจารณาตัดสินปัญหาการเลือกตั้งโดยเคารพเจตจำนงของประชาชน เปิดเผยข้อมูลผลการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด และแสดงความรับผิดชอบอื่น ๆ อันสมควรต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ภายใต้หลักการการเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อทั้งประชาชนในประเทศ และประชาคมนานาชาติ เพื่อเป็นการจรรโลงประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงถาวรสืบไป .

ด้วยความเคารพต่อสิทธิของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 มีนาคม  2562

แถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรื่อง ขอให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ปรากฏโดยทั่วไปว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่ามีความผิดปกติในหลายกรณีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของผลคะแนนที่เกิดขึ้นในหลายเขตเลือกตั้ง ความผิดปกติในกระบวนการดำเนินการเลือกตั้ง การนับคะแนนเสียง และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการอธิบายต่อสังคมอย่างโปร่งใส ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนทั่วไป 

องค์การนักศึกษามหาวิทยาขอนแก่นในฐานะตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์โปร่งใส และเป็นธรรม นำไปสู่การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุด ตามภาระหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และขอแสดงความห่วงใยต่อบัตรเลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักร จากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 1,542 ใบ ที่ก่อให้เกิดความสงสัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยเห็นว่า ทุกคะแนนเสียงของประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์แห่งกระบวนการทางประชาธิปไตย ทุกสิทธิทุกเสียงมีคุณค่า ความไม่ชัดเจนและความไม่เป็นธรรมของข้อสรุปดังกล่าวจึงเป็นการลิดรอนสิทธิความเป็นธรรมในการเลือกตั้งของคนไทย ที่ควรได้รับการอธิบายอย่างสมเหตุสมผลมากกว่านี้ 

ในนามขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ อันส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเรียกร้องให้ กกต. ทบทวนบทบาทและหน้าที่และแสดงความรับผิดชอบ ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หากไม่สามารถดำเนินการใดๆเพื่อชี้แจงข้อสงสัยให้ชัดแจ้งต่อประชาชน กกต.ทั้งคณะ ควรยุติบทบาทของตนเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในสิ่งที่เกิดขึ้น

ด้วยความเคารพต่อสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 มีนาคม 2562

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์