องค์กรนิสิต ม.เกษตร ขอให้ กกต.ตรวจสอบผลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต-ตามหลัก ปชต.

องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้ง 15 คณะ ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบผลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต ตามหลักการประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้ง 15 คณะ ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบผลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต ตามหลักการประชาธิปไตย โดยระบุว่าในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านมา โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแล้วนั้น ได้เกิดความเคลือบแคลงและตั้งข้อสงสัยต่อกระบวนการการจัดการเลือกตั้งและผลคะแนนเลือกตั้งดังที่ปรากฏต่อสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตการเลือกตั้งหรือความผิดปกติของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในหลายเขตเลือกตั้ง รวมทั้งการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งในต่างประเทศก็ดี ทำให้กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชน ที่มีต่อผลการเลือกตั้งและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็นอย่างมากในครั้งนี้

จากกรณีข้างต้น องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้ง 15 คณะ ได้ติดตามประเด็นปัญหาอย่างใกล้ชิดเสมอมา โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 9 (4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยธรรมนูญนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการรักษาความเป็นธรรมในสังคม ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการตรวจสอบและรับรองผลการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการโดยเร็ว ด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม เพื่อให้เกิดความชัดเจน บริสุทธิ์ ยุติธรรม และยังเป็นการรักษาจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถยืนอยู่ได้บนเวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรี

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้ง 15 คณะ เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมืองตามหลักการประชาธิปไตย โดยมีนโยบายในการสนับสนุนให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระบนพื้นฐานของความแตกต่างที่ไม่แตกแยก ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและองค์การบริหาร องค์การนิสิตฯ พร้อมเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและนิสิตทุกกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งนิสิต มหาวิทยาลัย และประชาชนชาวไทย

“ประชาชนคือเจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์คือภาษีของประชาชน”

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์