เผยนศ.ป.ตรี จ.สงขลา 76.3% เห็นว่า กกต.ขาดความโปร่งใส ส่วนใหญ่หนุนพรรคส.ส.สูงสุด ตั้งรบ.

กลุ่มนักวิชาการจังหวัดสงขลา เผยผลสำรวจ ความคิดเห็นของนักศึกษา ป.ตรีในจังหวัด พบ  76.3% มองว่า กกต. ไม่โปร่งใส 67.4 ไม่ยอมรับต่อผลการเลือกตั้ง 70.1% หนุนพรรคส.ส.สูงสุด ตั้งรัฐบาล 88.1% คาดมีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองอีก

12 เม.ย.2562 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก กลุ่มนักวิชาการจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย คัมภีร์ ทองพูน อับดุลเราะมัน มอลอ หมัดเฟาซี รูบามา เอกราช มะลิวรรณ์ เผยแพร่ผลการสำรวจของกลุ่ม เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลาต่อสถานการณ์ทางการเมือง ในประเด็นดังนี้

1. ท่านยอมรับผลการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 หรือไม่ ตอบ ความคิดเห็นของของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 คิดเห็นว่าไม่ยอมรับต่อผลการเลือกตั้ง วันที่ 24 มี.ค. 2562 และร้อยละ 33.3 ยอมรับผลการเลือกตั้ง

2. ท่านคิดว่าการทำงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีความโปร่งใสหรือไม่ ตอบ ความคิดเห็นของของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 76.3 คิดเห็นว่าไม่มีความโปร่งใสและร้อยละ 21.3 ไม่แน่ใจ ส่วนนักศึกษาที่เห็นว่ามีความโปร่งใสแน่นอน มีเพียงร้อยละ 4

3. พรรคใดควรได้จัดตั้งรัฐบาล ตอบ ความคิดเห็นของของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 70.1 คิดเห็นว่าพรรคที่ได้จำนวนที่นั่ง ส.ส. สูงสุด ควรได้เป็นพรรคจัดตั้งรัฐบาล และร้อยละ 30.9 เห็นว่าพรรคที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (Popular Vote) ควรได้จัดตั้งรัฐบาล

4. ท่านคิดว่า ส.ส. จะย้ายพรรคก่อนมีการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ (งูเห่าการเมือง) ตอบ ความคิดเห็นของของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 77.4 คิดเห็นว่าจะมีงูเง่าการเมือง ย้ายพรรคก่อนการจัดตั้งรัฐบาล และร้อยละ 23.4 เห็นว่าไม่มีงูเง่าการเมืองย้ายพรรคก่อนจัดตั้งรัฐบาล

5. ท่านคิดว่าจะมีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองอีกหรือไม่ ตอบ ความคิดเห็นของของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 คิดเห็นว่าจะมีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองอีก และร้อยละ 12.4 เห็นว่าไม่มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองอีก

สำหรับการสำรวจดังกล่าว เป็นผลมาจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงพลังของคนหนุ่มสาวทั่วประเทศที่ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 และผลการเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้กำลังรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากการเลือกตั้ง และมีการตั้งคำถามมากมายในบทบาทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกระบวนการการจัดการเลือกตั้ง ว่าเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรมหรือไม่ จากประเด็นดังกล่าวนี้ จึงทำให้ กลุ่มนักวิชาการจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักและกังวลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ออกแบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลาต่อสถานการณ์ทางการเมือง เพื่อรับฟังความคิดของนักศึกษาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรและเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีการแสดงออกทางการเมือง ผลการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นมิได้เจาะจงให้คุณค่าเชิงลบ หรือคุณค่าเชิงบวกแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่จะเป็นข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐได้ตระหนักถึงข้อกังวลที่ได้รับจากการสำรวจ และเห็นควรที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะมีแนวทางเพื่อหาทางออกให้กับประเทศร่วมกัน และประการที่สำคัญเพื่อจรรโลงและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ของประเทศไทยปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

การจากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลาต่อสถานการณ์ทางการเมือง เมื่อวันที่ 28 มี.คม. – 3 เม.ย.2562 โดยสอบถามจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงลา ด้วยแบบสอบสำรวจออนไลน์ จำนวน 1,263 ชุด สรุปได้นี้ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 805 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 และเพศชาย จำนวน 461 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 ตามลำดับ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 19-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.9 รองลงมา มีอายุระหว่าง 22-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมา มีอายุ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.7 และมีอายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามลำดับ ส่วนด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบสำรวจกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมา อยู่ระดับชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 24.5 อยู่ระดับชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 24.4 และมีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 19.9 ตามลำดับ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา คิดเป็นร้อยละ 30.6 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คิดเป็นร้อยละ 18.6 สังกัดมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 11.2 และสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คิดเป็นร้อยละ 8.9

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์