'ชมรมเทคนิคการแพทย์' เรียกร้องยุติการรื้อฟื้นคดีฟ้อง ‘พยาบาลตรวจเลือด'

ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 12 เขตสุขภาพ เรียกร้อง 15 กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ทบทวนการรื้อฟื้นคดีฟ้องพยาบาลตรวจเลือด ระบุจะเกิดผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติงานในลักษณะเกื้อกูล ร่วมมือ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน

12 เม.ย. 2562 ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 12 เขตสุขภาพ ออกแถลงการณ์กรณี การรื้อฟื้นคดีพยาบาลเจาะเลือดตรวจสุขภาพโดยระบุว่าตามที่ปรากฏข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อรื้อฟื้นคดีกรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องพยาบาลที่ทำการเจาะเลือดในการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.นครปฐม ทำหนังสือลงวันที่ 9 ม.ค. 2562 ยื่นต่ออัยการ จังหวัดคดีศาลแขวงนครปฐมหารือเรื่องการนำคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่ โดยอ้างถึงความเห็นของกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 15 ท่าน ที่ท้าหนังสือลงวันที่ 22 ธ.ค. 2561 ร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เห็นแย้งต่อคำให้การของ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้ให้การไว้แต่เดิม ผนวกกับหนังสือตอบข้อหารือผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เรื่องการเจาะเลือดโดยผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2561  ที่ได้จัดทำขึ้นภายหลังกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 15 ท่าน ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 แล้ว ได้กลายเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพนำมาเป็นกรณีโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจของผู้ประกอบ วิชาชีพพยาบาล ที่เห็นควรยุติเรื่องราวเมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องแล้วนั้น

ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 12 เขตสุขภาพได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย และเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ ที่ได้ปฏิบัติงานในลักษณะเกื้อกูล ร่วมมือ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานที่ดีจะพึงปฏิบัติต่อกันเสมอมา

สภาเทคนิคการแพทย์ ยื่นรื้อฟ้องคดี พยาบาลนครปฐมเจาะเลือด หลังศาลสั่งไม่ฟ้อง
ส่อวุ่น หลัง สสจ.นครปฐม เตรียมรื้อคดี “จับพยาบาลเจาะเลือด” สบส.เชิญ 2 สภาหารือ 29 เม.ย.นี้
สภาเทคนิคการแพทย์แจง ไม่เกี่ยวรื้อคดี 'พยาบาลเจาะเลือด' เป็นเรื่อง สสจ.นครปฐม หารืออัยการ

ต่อกรณีที่สำนักงานสาธารณสุข จ.นครปฐม แจ้งความเอาผิดพยาบาลที่ทำการเจาะเลือดตรวจสุขภาพ ชมรมฯ เห็นว่าคำให้การของ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ให้การไว้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมมีลักษณะประนีประนอม มีวุฒิภาวะของนักบริหาร มองปัญหาในเชิงระบบ และมุ่งเน้นน้าหลักรัฐศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหามากกว่านำหลักนิติศาสตร์มาใช้เพียงมีติเดียว ทั้งยังประสานงานกับสภาการพยาบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันหาทางออกและคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงการทำงานร่วมกันของวิชาชีพทั้งสอง และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดกับนักเทคนิค การแพทย์ในอนาคตเป็นสำคัญ ชมรมฯ จึงสนับสนุนและให้กำลังใจที่จะดำเนินการตามแนวทางนี้

การที่กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 15 ท่าน ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เห็นแย้งต่อคำให้การของ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้ให้การไว้แต่เดิมและได้มอบหมายให้กรรมการสภาฯ ท่านหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีของพยาบาลผู้ถูกจับกุมจนกว่าคดีจะถึงที่สุด อันเป็นเหตุให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมทำหนังสือหารือเรื่องการนำคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่นอกจากจะแสดงถึงความขัดแย้งไม่เป็นเอกภาพในสภาเทคนิคการแพทย์และไม่รักษาภาพลักษณ์สภาวิชาชีพแล้ว ยังเป็นการจุดชนวนความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพพยาบาลและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างรุนแรงที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการปฏิบัติงานของนักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศกับกลุ่มการพยาบาล ซึ่งได้ปฏิบัติงานในลักษณะเกื้อกูลกันมาโดยตลอดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก่อให้เกิดความคลางแคลงใจในการปฏิบัติงานร่วมกันรวมไปถึงกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองวิชาชีพดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ชมรมฯ จึงไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ทั้ง 15 ท่าน ดังกล่าว

แม้จะมีความพยายามจากกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์บางท่านในการอธิบายต่อสาธารณะว่าสภาฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการรื้อฟื้นคดีดังกล่าว เป็นเรื่องที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมดำเนินการไปเอง แต่โดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ การที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ยื่นต่ออัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครปฐมหารือเรื่องการนำคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่ก็อ้างถึงหนังสือของกรรมการสภาฯ 15 ท่าน ที่เห็นแย้งต่อคำให้การของ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ให้การไว้แต่เดิม หากไม่ทำหนังสือเห็นแย้งไปเรื่องก็คงยุติโดยง่ายไม่เป็นปัญหาลุกลามบานปลายดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การทำหนังสือเห็นแย้งคำให้การนายกสภาฯ ของกรรมการสภาฯ 15 ท่าน จึงมีเจตนาที่จะให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ชมรมฯ ขอเรียกร้องให้กรรมการสภาฯ ทั้ง 15 ท่าน ได้โปรดทบทวนไตร่ตรองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้องค์กรที่มีนายกสภาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้บริหารหรือไม่ โดยคำนึงถึงการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพและภาพลักษณ์ของสภาเทคนิคการแพทย์ที่จะปรากฏต่อสายตาของสาธารณชนด้วย

ชมรมฯ เห็นว่าความเป็นเอกภาพในการแสดงความเห็นและความร่วมมือกันของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินกิจการของสภาฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นผลดีแก่มวลสมาชิกโดยไม่ควรมีความขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นภายในองค์กรจนก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในและนอกวิชาชีพอย่าง ที่เป็นอยู่

ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 12 เขตสุขภาพรู้สึกเสียใจที่ในรอบหลายวันที่ผ่านมา มีการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงหลากหลาย อย่างไรก็ตามชมรมฯ มีความเชื่ออย่างสุจริตใจว่าวิชาชีพพยาบาลและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพแห่งตน โดยยึดผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และจะไม่นำประเด็นดังกล่าวมาขยายวงให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ก่อประโยชน์แก่ฝ่ายใดเลย

 

 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์