กกต. สั่งรวบรวมทุกสูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ที่มีการเสนอหลังศาล รธน. ไม่รับวินิจฉัย

ที่ประชุมกกต. สั่งสำนักงานรวบรวมสูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ที่มีการบเสนอโดยนักวิชาการ และพรรคการเมือง หลังศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัย ระบุสูตรที่ของ กรธ. เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งเท่านั้น ยันยืนตาม มาตรา 128 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ส่วนกรณีตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส. ยังตรวจสอบได้ทั้งก่อนประกาศผลและหลังประกาศผลการเลือกตั้ง

25 เม.ย. 2562 ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า แสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม กกต. ได้รับทราบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ที่ไม่รับคำร้องของ กกต.เรื่องการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต.จึงจะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อภายหลังการประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.แล้ว โดยจะคำนึงถึงวิธีการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 128 ที่สำนักงาน กกต. เสนอให้ กกต. พิจารณาหรือวิธีการคำนวณอื่นๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแบบครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งที่ประชุม กกต.  มอบหมายให้สำนักงานไปศึกษาวิธีคำนวณที่มีนักวิชาการ พรรคการเมืองเสนอ และระบุว่า เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญว่าวิธีเหล่านั้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ ซึ่งบุคคลที่เสนอได้ส่งวิธีคำนวณให้ กกต. แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เสนอก็ล้วนแต่อ้างว่าของตนถูกต้องตามมาตรา 128 ของ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. แต่คิดคำนวณออกมาได้ต่างกัน 

แสวง กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงาน กกต. การคำนวณตามแบบของ กรธ. ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของ กกต. เพราะวิธีการนี้ได้เสนอมาตลอด 2 ปี ไม่เคยมีการโต้แย้ง รวมทั้งได้มีการเผยแพร่พรรคการเมืองที่ได้ติดตามก็น่าจะทราบสูตรอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีผลคะแนนการเลือกตั้งออกมา แต่เมื่อมีการเลือกตั้งออกมาแล้วและมีการเอาผลคะแนนไปคิดตามวิธีการดังกล่าว กลับท้วงไปถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และมีการนำเสนอวิธีการคำนวณของตัวเอง โดยบอกว่าสิ่งนี้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ โดย กกต. ให้ไปดูแล้วนำมาเสนอ กกต. ด้วย กรอบเวลาเรื่องนี้คงต้องดำเนินการโดยเร็ว เพราะถึงอย่างไรวันที่ 9 พ.ค. กกต. ต้องประกาศ ส.ส.ทั้งสองระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ส่วนที่ก่อนหน้านี้ กกต. ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา 128 ของ พ.ร.ป.ส.ส.ขัดกับมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าเป็นอำนาจ กกต. เราจะพยายามหาวิธีคำนวณที่ไม่ขัดกฎหมาย และหากหาได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดเรื่องกฎหมายลูกขัดกับรัฐธรรมนูญ ส่วนเมื่อ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว มีผู้ที่เห็นว่าการคำนวณจัดสรร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ไม่ถูกต้องก็มีสิทธิไปร้องต่อศาลได้

เปิดวิธีการคำนวณที่นั่ง ส.ส. อิง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128

3 หมื่นคะแนนอาจได้ ส.ส. 'อนาคตใหม่' ปลิวไป 8 ที่นั่ง หลัง กกต.เปิดสูตรใช้แบบมี 27 พรรคในสภา

อดีต กรธ. ชี้ 12 พรรคเล็กได้พรรคละ 1 ที่นั่ง ถูกต้องแล้ว

สมชัยชี้ กรธ. ถูกยุบแล้วให้สูตรคำนวณ ส.ส. ไม่ได้ ย้ำพรรคต่ำกว่า 71,065 ไม่มีที่นั่ง

แสวง กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า กกต. มีอำนาจตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามหลังวันเลือกตั้งได้หรือไม่ หรือทำไมไม่ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นในวันรับสมัครเลือกตั้งในคราวเดียว ทั้งนี้เรื่องคุณสมบัติวันสมัครรับเลือกตั้ง กกต.สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ เพราะมีเอกสารรับรองหรืออ้างอิงทุกรายการ ส่วนลักษณะต้องห้าม กกต. จะตรวจสอบได้เพียงจากข้อมูลของหน่วยรัฐ ซึ่งมี 23 หน่วยงาน แต่ถ้าเป็นข้อมูลอยู่ในความครอบครองของเอกชน กกต.ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงต้องให้ผู้สมัครรับรองตัวเอง หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม เป็นเหตุฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง กกต. มีอำนวจดำเนินการไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังเลือกตั้ง หรือวันประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งกรณี ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นกรณีที่มีผู้ร้องว่าอาจมีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายและพรรคการเมือง จึงต้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจให้สิ้นกระแสความ

ส่วนที่มีข้อสังเกตกรณีที่ กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ สั่งนับคะแนนใหม่ และสั่งระงับสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ชั่วคราวว่า กกต.ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการหาเสียงให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง ทำให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่มีแนวทางในการปฏิบัติกับเรื่องดังกล่าวนั้น กรณีนี้ กกต.ได้ออกระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ออกตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 71 กรณีการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ผู้ใด ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันใด รวมถึง ม.73 กำหนดไว้ว่า การช่วยเหลือเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ แก่ผู้ใดตามประเพณีต่างๆ กระทำมิได้ โดย กกต. ได้มีหนังสือตอบข้อหารือของพรรคการเมืองที่ได้มีหนังสือหารือ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามข้อดังกล่าว และแจ้งให้พรรคการเมืองทราบพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเป็นการทั่วไปก่อนการเลือกตั้งแล้วด้วย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท