'ประยุทธ์' ปราศรัยวันแรงงานแห่งชาติ ระบุรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญทุกกลุ่มอาชีพ

1 พ.ค. 2562 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่าในช่วงเช้ากลุ่มแรงงานได้เคลื่อนจากจากสนามกีฬากองทัพบก มายังอาคารกีฬาเวสน์ 2 (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ร่วมขบวนเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ คำขวัญวันแรงงานแห่งชาติปี 2562 คือ แรงงานก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน

พล.ต.อ.อดุลย์ บอกว่ารัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน โดยดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและครอบครัว ให้มีความมั่นคง อาทิ การคุ้มครองสิทธิแรงงาน การยกระดับคุณภาพชีวิตและหลักประกันทางสังคมการปรับปรุงและยกระดับกฎหมายให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ที่ผ่านมาดำเนินการให้กับผู้ใช้แรงงานในหลายด้าน อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย และ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จนได้รับการปรับอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์จาก Tier 2 Watch List เป็น Tier 2 ได้รับการปลดใบเหลืองจาก EU และ ได้รับการจัดอันดับด้านการจัดการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในระดับที่มีความสำเร็จมาก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน และได้ดำเนินการ ตามข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้แรงงาน แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 74 ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว

สำหรับการปรับฐานเงินบำนาญในกรณีผู้ประกันพ้นสภาพตามมาตรา 33 ให้ใช้ฐานค่าจ้างเดิมมาเป็นฐานคำนวณเงินบำนาญชราภาพ การออกกฎหมายคุ้มครองส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบ การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO ) ฉบับที่ 87 และเป็นข้อเรียกร้องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้และทบทวนแก้ไขกฎหมาย

นายทวี เตชะธีราวัฒน์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย ได้ยื่นขอเรียกร้อง 10 ข้อต่อ นายกรัฐมนตรี อาทิ 1.ให้รับรองอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 2.ให้เร่งนำร่อง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับแก้ไขที่ผ่านประชาพิจารณ์มาแล้ว เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเร่งด่วน 3.ให้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองเเรงงาน 4.ปฏิรูปแก้ไขหลักประกันสังคม ปรับฐานเงินบำนาญเริ่มต้นที่ 5,000 บาท กำหนดการเกษียณอายุของลูกจ้างอยู่ที่ 60 ปี กรณีลูกจ้างมีอายุ 55 ปี ลาออก ให้นายจ้างอนุญาตให้ลาออกได้ ได้รับสิทธิเกษียณ ทุกประการ 5.ให้รวมองทุนทดแทน กับกองทุนความปลอดภัยแรงงาน ให้เร่งดำเนินการ พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

6. ส่งเสริมให้จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.ให้ความคุ้มครองลูกจ้างนอกระบบ ซับคอนแทค ลูกจ้างเหมา โดยให้นายจ้างปฏิบัติตามมาตรา 11/1 8.จัดสวัสดิการกองทุน ของรัฐวิสาหกิจ ที่ยังมีสถานภาพเป็นพนักงาน และพ้นสภาพพนักงาน ให้ได้รับไม่น้อยกว่าลุกจ้างภาคเอกชนที่ได้รับตามระบบประกันสังคม 9.จัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกับการดำเนินการ 10 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องในวันแรงงานปี 2562

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 2562 กล่าวปราศรัย และพบปะผู้ใช้แรงงาน รับข้อเสนอ 10 ข้อ ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้ประเทศไทยมีภาคการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 และตั้งใจที่จะให้ผู้ใช้แรงงานได้เข้าถึงสิทธิ์ต่างๆ อย่างทั่วถึงเท่าเทียม สำหรับข้อเรียกร้องในปีนี้ บางส่วนรัฐดำเนินการแล้ว บางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ จึงมอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบร่วมกันให้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป

โดย เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้เผยแพร่ คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่รักทุกท่าน
 
เนื่องในโอกาส “วันแรงงานแห่งชาติ” วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี มายังพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่าน
 
รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของแรงงาน และมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งในประเทศและอยู่ต่างประเทศอย่างเท่าเทียม รวมทั้งการกลไกการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ เพื่อสร้างโอกาสอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้แก่แรงงานในตลาดแรงงาน และแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับตลาดแรงงานทั่วโลก และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานให้ดียิ่งขึ้น
 
ในปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน และพี่น้องแรงงานที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งผลให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจัดลำดับสถานะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้น มาอยู่ในระดับ Tier 2 ในปี พ.ศ. 2561 และได้รับการปลดสถานะใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมายจากสหภาพยุโรปได้สำเร็จ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
เนื่องในโอกาส “วันแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป สวัสดีครับ

พรรคเพื่อไทย ห่วงแรงงานเหตุหลายข้อเรียกร้องยังไม่เป็นผล ค่าแรงขั้นต่ำขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ว๊อยซ์ทีวี รายงานว่านางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ในฐานะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานแถลงท่าทีของพรรคเพื่อไทย เนื่องในวันแรงงานโดยระบุว่า พรรคเพื่อไทยขอให้กำลังใจแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงแรงที่อยู่ในต่างประเทศทุกคน ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในหน้าที่การงานและขอให้มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติและขอให้มีโอกาสได้รับสิทธิตามกฎหมายที่พึงจะได้รับจากทุกรัฐบาล

ขณะเดียวกันแสดงความเป็นห่วงผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆตามข้อเรียกร้อง อนุสัญญาด้านแรงงาน ข้อที่87 และสิทธิในการเจรจาต่อรองซึ่งรัฐบาลที่มีอำนาจ ล้นฟ้ายังไม่ดำเนินการ ช่วยเหลือรายงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการยกระดับเพดานค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในปัจจุบัน 

ขณะที่พรรคเพื่อไทยได้เตรียม นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงาน นโยบายป้องกันการตกงาน นโยบายปรับปรุงกองทุนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแรงงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันภายใต้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยได้เตรียมนโยบายกองทุนคนเปลี่ยนงานรองรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนแรงงานคน ขณะเดียวกันจะลดขั้นตอนทางธุรการและค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหางานหรือการทำงานจะต้องไม่มีเรียกรับผลประโยชน์เกิดขึ้น

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์