Skip to main content
sharethis

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน มีชื่อ 15 อดีตคณะรัฐมนตรี คสช. ที่ลาออกไปเป็น ส.ว. ครบ ในจำนวนนี้มีนายทหาร-ตำรวจ 104 คน มีน้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตรด้วย ขณะที่สมชาย แสวงการสร้างสถิติเป็น สนช.-ส.ว. ติดต่อกันมาตั้งแต่รัฐประหาร 2549 จนถึงปัจจุบัน

แฟ้มภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี ได้เชิญรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน 15 คน ที่ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง มาถ่ายภาพร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์, พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ภาพถ่ายเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 โดยในวันนี้อดีตรัฐมนตรีทั้ง 15 คนปรากฏชื่อเป็นวุฒิสมาชิก (ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ)

 

14 พ.ค. 2562 - ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 121 ง ร ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญ 2560 สมาชิกวุฒิสภา 50 คน ที่มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพ คสช. จะเป็นคนเลือกขั้นสุดท้าย มาจากการสรรหาของ คสช. 194 คน และอีก 6 คน เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี และสามารถร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้ตามเนื้อหาในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ

จำนวน ส.ว. 250 คน มีนายทหารและตำรวจจำนวน 104 คน โดยลำดับที่ 108 คือ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี และลำดับที่ 181 พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชาย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ลำดับที่ 32 พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม เป็นน้องชายของวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ลำดับที่ 191 สม จาตุศรีพิทักษ์ พี่ชายของสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยสมเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้บริหารบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ธนาคารสยาม (เดิมคือ ธนาคารเอเชียทรัสต์) และกรรมการผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย

นอกจากนี้ยังมีรายชื่ออดีตรัฐมนตรี คสช. คณะล่าสุด จำนวน 15 คน ที่ลาออกมาเป็นวุฒิสมาชิกด้วยได้แก่ 1. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม 2. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี 3. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน

6. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ 7. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ 8. นายอุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ 9. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รมช.ต่างประเทศ 10. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

11. นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรฯ 12. นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม 13. นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย 14. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 15. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง

ที่น่าสนใจยังมี สมชาย แสวงการ แกนนำกลุ่ม 40 ส.ว. โดยสมชายซึ่งมีพื้นเพจากวงการสื่อมวลชน เป็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวไอเอ็นเอ็น ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาตั้งแต่หลังรัฐประหารปี 2549 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2550 และหลังรัฐประหาร 2557 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญ 2560 ดังกล่าว

ส.ว. โดยตำแหน่ง 6 คน ได้แก่ พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก, พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำหรับ "ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา" มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ
แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้

1. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
2. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
3. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
4. นายกล้านรงค์ จันทิก
5. นายกษิดิศ อาชวคุณ
6. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
7. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
8. นายกำพล เลิศเกียรติดารงค์
9. นายกิตติ วะสีนนท์
10. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
11. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
12. นายเกียว แก้วสุทอ
13. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
14. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
15. นายคำนูณ สิทธิสมาน
16. นายจเด็จ อินสว่าง
17. นายจรินทร์ จักกะพาก
18. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
19. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
20. พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง

21. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
22. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
23. นางจิรดา สงฆ์ประชา
24. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
25. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
26. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
27. นายเจน นำชัยศิริ
28. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
29. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
30. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
31. นายเฉลา พวงมาลัย
32. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
33. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
34. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
35. นายเฉลียว เกาะแก้ว
36. นายชยุต สืบตระกูล
37. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
38. นายชลิต แก้วจินดา
39. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
40. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

41. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
42. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
43. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
44. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
45. พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
46. พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
47. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จาปาเทศ
48. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
49. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
50. พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
51. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
52. นายณรงค์ รัตนานุกูล
53. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
54. นายณรงค์ อ่อนสอาด
55. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
56. พลเอก ดนัย มีชูเวท
57. นางดวงพร รอดพยาธิ์
58. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
59. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
60. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

61. พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
62. พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
63. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
64. นายตวง อันทะไชย
65. พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
66. นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
67. นายถวิล เปลี่ยนศรี
68. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
69. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
70. นายทรงเดช เสมอคำ
71. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
72. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
73. นางทัศนา ยุวานนท์
74. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
75. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
76. พลเอก ธงชัย สาระสุข
77. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
78. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
79. นายธานี สุโชดายน
80. นายธานี อ่อนละเอียด

81. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
82. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
83. พลเรือเอก นพดล โชคระดา
84. พลเอก นพดล อินทปัญญา
85. พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
86. นายนิพนธ์ นาคสมภพ
87. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
88. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
89. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
90. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
91. นายบรรชา พงศ์อายุกูล
92. พลเอก บุญธรรม โอริส
93. นายบุญมี สุระโคตร
94. นายบุญส่ง ไข่เกษ
95. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
96. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
97. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
98. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
99. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
100. นางประภาศรี สุฉันทบุตร

101. นายประมนต์ สุธีวงศ์
102. นายประมาณ สว่างญาติ
103. ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
104. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
105. พลเอก ประสาท สุขเกษตร
106. นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
107. พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
108. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
109. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
110. นายปัญญา งานเลิศ
111. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
112. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
113. นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
114. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
115. พลเอก โปฎก บุนนาค
116. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
117. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
118. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
119. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
120. นายพลเดช ปิ่นประทีป

121. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
122. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
123. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
124. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
125. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
126. นายพิศาล มาณวพัฒน์
127. พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
128. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
129. นายพีระศักดิ์ พอจิต
130. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
131. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
132. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
133. นายไพโรจน์ พ่วงทอง
134. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
135. นางสาวภัทรา วรามิตร
136. นายภาณุ อุทัยรัตน์
137. นายมณเฑียร บุญตัน
138. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
139. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
140. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์

141. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
142. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
143. พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน
144. นายยุทธนา ทัพเจริญ
145. นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
146. นายระวี รุ่งเรือง
147. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
148. นายลักษณ์ วจนานวัช
149. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
150. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
151. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
152. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
153. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
154. นางวรารัตน์ อติแพทย์
155. พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
156. พลเอก วลิต โรจนภักดี
157. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
158. พลเอก วัฒนา สรรพานิช
159. นายวันชัย สอนศิริ
160. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

161. พลเอก วิชิต ยาทิพย์
162. นายวิทยา ผิวผ่อง
163. พลเอก วินัย สร้างสุขดี
164. พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
165. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
166. นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
167. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
168. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
169. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
170. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
171. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
172. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
173. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
174. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
175. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
176. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
177. นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
178. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
179. พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร

180. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
181. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
182. นายศุภชัย สมเจริญ
183. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
184. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
185. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
186. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
187. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
188. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
189. พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
190. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
191. นายสม จาตุศรีพิทักษ์
192. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
193. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
194. นายสมชาย เสียงหลาย
195. นายสมชาย แสวงการ
196. นายสมชาย หาญหิรัญ
197. นายสมเดช นิลพันธุ์
198. พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา
199. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
200. นายสมพล เกียรติไพบูลย์

201. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
202. พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข
203. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
204. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
205. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
206. พลเอก สสิน ทองภักดี
207. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
208. นายสัญชัย จุลมนต์
209. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
210. นายสำราญ ครรชิต
211. พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์
212. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
213. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
214. นายสุชัย บุตรสาระ
215. นายสุธี มากบุญ
216. นางสุนี จึงวิโรจน์
217. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
218. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
219. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
220. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

221. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
222. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
223. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
224. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
225. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
226. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
227. นายเสรี สุวรรณภานนท์
228. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
229. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
230. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
231. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
232. นายอนุมัติ อาหมัด
233. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
234. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
235. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
236. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
237. นายอมร นิลเปรม
238. นายออน กาจกระโทก
239. พลเอก อักษรา เกิดผล
240. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์

241. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
242. พลโท อำพน ชูประทุม
243. นายอำพล จินดาวัฒนะ
244. พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
245. นายอุดม คชินทร
246. นายอุดม วรัญญูรัฐ
247. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
248. นายอุปกิต ปาจรียางกูร
249. พลเอก อู้ด เบื้องบน
250. พลตรี โอสถ ภาวิไล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net